Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

 

Nhiệm vụ Tài chính - ngân sách địa phương năm 2020, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020 và đạt được kết quả quan trọng; tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều những khó khăn, thách thức như: tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài, gió lốc, mưa đá, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống cũng như việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối NSNN.

Căn cứ kết quả điều hành dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ngân sách

1. Thu ngân sách:

- Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020, Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh giao dự toán cho Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách 5%; giao chỉ tiêu thu nợ thuế và giảm nợ thuế năm 2020 cho Cục thuế tỉnh và các huyện, thành phố; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

- Rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN do dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; chỉ đạo các Sở, Ngành, các huyện, thành phố trong công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.

- Các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề và kết luận về công tác thu ngân sách nhà nước, thu nợ thuế, đồng thời xây dựng xây dựng phương án cụ thể tăng thu cấp quyền sử dụng đất, nâng cao chất lượng thu ngân sách trên địa bàn.

2. Chi ngân sách:

- Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng chế độ, trong phạm vi dự toán được giao, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, rà soát, cân đối đủ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảm bảo kinh phí cho các cấp, các ngành, các tổ công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Tham mưu trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2019, đôn đốc các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán lập báo cáo quyết toán ngân sách, tổ chức thẩm định, xét duyệt và lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Triển khai xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm 2021-2023, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, phương án dự toán ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức làm việc với Bộ Tài chính, các đơn vị dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; triển khai có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, thu nợ thuế và tiến độ giải ngân, thanh toán các nguồn kinh phí được giao năm 2020.

II. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2020

1. Số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

- Dự toán thu ngân sách năm 2020, HĐND tỉnh giao 5.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

+ Thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh: 3.095,7 tỷ đồng ( Thu thuế phí, thu khác: 2.790,7 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 305 tỷ đồng).

+ Thu điều tiết ngân sách cấp huyện: 1.555,3 tỷ đồng (Thu thuế phí, thu khác: 960,3 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 595 tỷ đồng).

- Dự toán chi ngân sách năm 2020, HĐND tỉnh giao 15.046,4 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 6.552,2 tỷ đồng (Chi ngân sách địa phương 5.286 tỷ đồng; chi thực hiện nhiệm vụ, CTMT 1.259,6 tỷ đồng; hoàn trả NSTW theo kết luận của KTNN 6,6 tỷ đồng).

+ Chi ngân sách cấp huyện: 8.494,2 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2019

2.1. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.117.822 triệu đồng bằng 79% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 102% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.370.645 triệu đồng, bằng 47% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 87% so cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 48.477 triệu đồng, bằng 159% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 159% so cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 đạt 1.708.832 triệu đồng, bằng 85% so cùng kỳ năm 2019.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.913.107 triệu đồng, bằng 77% dự toán HĐND,UBND giao, bằng 112% so với cùng kỳ.

- Nguyên nhân tăng, giảm thu ngân sách 9 tháng năm 2020:

+ Các khoản tăng thu: Chủ yếu tăng từ các khoản Trung ương bổ sung ngoài dự toán để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

+ Các khoản giảm thu: Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động, do đó không không phát sinh số thuế và không thu được tiền nợ thuế từ các năm trước; một số doanh nghiệp được hưởng chính sách giảm, giãn nộp thuế theo Nghị quyết của Chính phủ; bên cạnh đó do ảnh hưởng của hạn hán năm 2019 kéo dài sang năm 2020, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đạt thấp dẫn đến các nhà máy thủy điện, nhất là các nhà máy thủy điện lớn sản lượng phát không đạt kế hoạch và chỉ tiêu xác định dự toán thu năm 2020.

2.2. Chi ngân sách đạt 9.211.867 triệu đồng,  bằng 61% dự toán giao (Chi cân đối ngân sách địa phương 7.446.182 triệu đồng bằng 60% dự toán giao; Chi chương trình mục tiêu 1.759.095 triệu đồng, bằng 66% dự toán giao; Chi nộp trả ngân sách Trung ương 6.590 triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 1.265.864 triệu đồng, bằng 61% dự toán giao, bằng 167% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên đạt: 6.178.874 triệu đồng bằng 61% dự toán giao, bằng 149% so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế môi trường: 632.615 triệu đồng bằng 67% dự toán giao, bằng 169% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.889.925 triệu đồng bằng 61% dự toán giao, bằng 160% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp y tế, phòng chống dịch: 784.865 triệu đồng bằng 64% dự toán giao, bằng 147% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp Văn hóa, thể thao, PTTH: 102.127 triệu đồng, bằng 56% dự toán giao, bằng 160% so với cùng kỳ.

+ Chi đảm bảo xã hội: 368.790 triệu đồng bằng 85% dự toán giao, bằng 150% so với cùng kỳ.

+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 1.052.703 triệu đồng bằng 55% dự toán giao, bằng 120% so với cùng kỳ.

+ Chi an ninh, quốc phòng, đối ngoại 220.738 triệu đồng bằng 71% dự toán giao, bằng 119% so với cùng kỳ.

          - Chi hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 1.759.095 triệu đồng, bằng 66% dự toán giao, bằng 66% so với cùng kỳ.

          - Chi ngân sách về cơ bản đảm bảo tiến độ và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp, kinh phí phòng chống dịch bệnh và kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2.3. Công tác điều hành ngân sách

          - Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.

          - Công tác rà soát, hồ sơ tài liệu, chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2018 và chuyển nguồn sang năm 2019 tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

          - Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

- Các khoản chi ngân sách được thực hiện, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương, kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Công tác quản lý giá cả thị trường, quản lý tài sản nhà nước, thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế.

- Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019 bằng 59% dự toán giao (2.735 tỷ đồng/4.650 tỷ đồng) và bằng 80% so cùng kỳ, một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán, nhất là các khoản thu từ đất.

- Một số nguồn vốn giải ngân còn chậm: Chi đầu tư phát triển bằng 66%; chi thường xuyên ngân sách bằng 66% dự toán giao.

- Công tác hoàn thiện hồ sơ, chứng từ chi còn chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn vốn được giao.

Nguyên nhân: Những tồn tại, hạn chế nêu trên do tác động của nền kinh tế, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do công tác chỉ đạo của  các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, doanh nghiệp chưa đầy đủ, do đó chưa chấp hành và thực hiện có hiệu quả công tác tài chính- ngân sách 9 tháng đầu năm 2019.

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020

1. Thu ngân sách:

- Phối hợp với Cơ quan thuế, Chi cục Hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, triển khai quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách và giảm nợ thuế năm 2020 đã giao, phấn đầu hoàn thành ở mức cao nhất, tạo nguồn kinh phí đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách, tăng thu từ thuế, phí, thu khác ngân sách, thu từ đất để bù giảm thu do hạn hán kéo dài. Triển khai thực hiện các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thu triệt để các khoản thu phát sinh.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

- Hoàn thành toàn diện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách tại các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị đã được Tổng cục thuế giao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng những vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp theo quy định.

2. Chi ngân sách:

Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện quản lý chi NSNN năm 2020 theo đúng chế độ, chính sách, trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Triển khai đồng bộ có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo các khoản chi phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả trong những tháng cuối năm; kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên.

- Chủ động điều hành, đảm bảo cân đối của ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách, nhất là tiến độ một số nguồn thu gắn với chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, sớm đưa công trình, dự án đầu tư từ tiền sử dụng đất vào sử dụng phục vụ đời sống của nhân dân.

- Quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách các cấp theo quy định của Luật NSNN; tập trung cho mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là xử lý phòng, chống và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19  và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. UBND các huyện, thành phố tổng hợp, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính), báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 15/10/2020. 

- Do tác động tiêu cực của thời tiết và đại dịch Covid -19, dự báo khả năng thu ngân sách tỉnh năm 2020 tiếp tục khó khăn; các cấp, các ngành chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo số thu cân đối. Trường hợp thu cân đối trên địa bàn giảm so với dự toán được HĐND tỉnh giao, các huyện, thành phố chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo hướng dẫn tại Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính và Công văn số 2316/UBND-TH ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh

- Tập trung cao triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, nhất là các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu. Những khoản dự toán đã giao năm 2020, hết năm ngân sách, chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, chỉ xem xét chuyển nguồn theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn xử lý ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính, số còn lại thực hiện cắt, hủy dự toán. Tỉnh không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung kinh phí đảm bảo cho các khoản chi này, các đơn vị dự toán, các huyện, thành phố chủ động bố trí từ ngân sách của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2020 xem tại đây

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang