image

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN
( TẢI VỀ)

1

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề thứ năm HĐND tỉnh khoá XV

2022

18/01/2022

170/BC-KTNS

170/BC-KTNS.pdf
170/BC-KTNS.doc

2

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XV

2022

15/03/2022

201/BC-KTNS

201/BC-KTNS.pdf
201/BC-KTNS.doc

3

Báo cáo thẩm tra ccác nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khoá XV

2022

15/03/2022

240/BC-KTNS

240/BC-KTNS.pdf
240/BC-KTNS.doc

4

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khoá XV

2022

28/06/2022

265/BC-KTNS

265/BC-KTNS.pdf
265/BC-KTNS.doc

5

Báo cáo thẩm tra về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

2022

12/07/2022

280/BC-KTNS

280/BC-KTNS.pdf
280/BC-KTNS.doc

6

Báo cáo thẩm tra Các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XV

2022

12/07/2022

281/BC-KTNS

281/BC-KTNS.pdf
281/BC-KTNS.doc

7

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

2022

30/08/2022

315/BC-KTNS

315/BC-KTNS.pdf
315/BC-KTNS.doc

8

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khoá XV

2022

04/11/2022

372/BC-KTNS

372/BC-KTNS.pdf
372/BC-KTNS.doc

9

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, công tác chỉ đạo điều hành năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

2022

06/12/2022

411/BC-KTNS

411/BC-KTNS.pdf
411/BC-KTNS.doc

10

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XV

2022

06/12/2022

412/BC-KTNS

412/BC-KTNS.pdf
412/BC-KTNS.doc


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang