THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC  BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021

THÔNG BÁO NGÀY  18/11/2021

STT

Tên Tài sản

Đơn vị quản lý

Đơn vị bán hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ

Ngày bán hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ

File Thông báo

1

Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất của phòng Giáo dục và Đào tạo (cũ) tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền)

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 15 giờ ngày 22/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 08

2

Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất cũ của Nhà khách UBND huyện Phù Yên tại khối 4, nay là Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền)

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 15 giờ ngày 22/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 09

3

Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất cũ của Nhà khách UBND huyện Phù Yên tại khối 4, nay là Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền)

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 15 giờ ngày 22/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 10

4

Tên tài sản: Cơ sở (cũ) của Trường Mầm non Chiềng Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền)

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 15 giờ ngày 22/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 11

5

Cơ sở nhà, đất của phòng Giáo dục và Đào tạo (cũ) tại Tổ dân phố số 11 (nay là Tổ dân phố số 5), thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền)

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 15 giờ ngày 22/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 12

 


THÔNG BÁO NGÀY  07/11/2021

 

STT

Tên Tài sản

Đơn vị quản lý

Đơn vị bán hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ

Ngày bán hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ

File Thông báo

1

Tài sản đấu giá: tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại Trụ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (cũ), Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (cũ), Chi cục thuế Thành phố (cũ).

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3855.191

Từ ngày 07/01/2021 đến 13/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 02

2

Tên tài sản: Cơ sở (cũ) của Trường Mầm non Chiềng Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông).

Từ ngày 07/01/2021 đến 13/01/2021(Trong giờ hành chính).

Trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 03

3

Cơ sở nhà, đất cũ của Nhà khách UBND huyện Phù Yên tại khối 4, nay là Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnhSơn La(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại:0212.3854.002 gặp đồng chí Đông).

Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021(Trong giờ hành chính).

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 04

4

Cơ sở nhà, đất củaphòng Giáo dục và Đào tạo (cũ) tại Tổ dân phố số 11(nay là Tổ dân phố số 5), thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnhSơn La(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại:0212.3854.002 gặp đồng chí Đông).

Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021(Trong giờ hành chính)

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 05

5

Cơ sở nhà, đất cũ của Nhà khách UBND huyện Phù Yên tại khối 4, nay là Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnhSơn La(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại:0212.3854.002 gặp đồng chí Đông).

Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021(Trong giờ hành chính)

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 06

6

Cơ sở nhà, đất củaphòng Giáo dục và Đào tạo (cũ) tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Sở Tài chính tỉnhSơn La(Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại:0212.3854.002 gặp đồng chí Đông).

Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021(Trong giờ hành chính)

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 13/01/2021

Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thông báo số 07image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang