Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
20kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá Sở tài chính
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá Sở tài chính
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức,cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp,chìm đắm,tài sản bị đánh rơi,bỏ quên Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục giao quyền Sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê Sở tài chính
Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Mua hóa đơn lẻ TTHC cấp huyện Phòng TCKH các huyện, thành phố
Mua quyển hóa đơn TTHC cấp huyện Phòng TCKH các huyện, thành phố