STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

( TẢI VỀ)

1

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh việc Quản lý Giá, Tài chính doanh nghiệp) thuôc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

07/11/2022

2310/QĐ-UBND

2

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức, cá nhân và công chức, người lao động năm 2022

2022

18/01/2022

12/KH-STC

3

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

2022

21/02/2022

25/KH-STC

4

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

2022

25/02/2022

31/KH-STC

5

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022

2022

21/03/2022

38/KH-STC

6

Thông báo địa chỉ hộp thư điện tử; số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, các nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính

2022

04/01/2022

01/TB-STC

7

Thông báo Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân; công chức và người lao động thuộc Sở

2022

09/05/2022

46/TB-STC

8

Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

10/11/2022

220/TB-STC

9

Thông báo Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá và Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

10/11/2022

221/TB-STC

10

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân; công chức và người lao động

2022

18/10/2022

200/TB-STC

11

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I/2022

2022

13/03/2022

66/BC-STC

12

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính

2022

01/06/2022

167/BC-STC

13

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II/2022

2022

16/6/2022

191/BC-STC

14

Báo cáo Kết qủa đánh giá việc giải quyết tủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Tài chính

2022

17/6/2022

200/BC-STC

15

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý III/2022

2022

15/09/2022

323/BC-STC

16

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

quý III/2022 của Sở Tài chính

2022

16/09/2022

326/BC-STC

17

Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022 của Sở Tài chính

2022

22/11/2022

435/BC-STC

18

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022.

2022

05/12/2022

456/BC-STC

19

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính

2022

05/12/2022

457/BC-STC

20

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2022

06/12/2022

459/BC-STC

21

Báo cáo đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2022

06/12/2022

462/BC-STC

 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TẠI SỞ TÀI CHÍNH

 

Để thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) ngay từ tháng cuối của quý IV hàng năm, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện Kế hoạch 3019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020, trong đó trọng tâm nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh... nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, với trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai các kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Sở đã bố trí kinh phí cho công tác CCHC, tập trung thẩm định, báo cáo chấm điểm Chỉ số CCHC, Chỉ số SIPAS, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tập trung phối hợp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà để đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của  Sở Tài chính theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ, nhằm đạt mục tiêu của Chương trình tổng thể về CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ về “Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020.

Trong năm 2020, Sở Tài chính tiếp tục triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh về thực hiện chế độ tự chủ đối với các cơ quan hành chính (theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ), tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp (theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ) trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của Chính phủ.

Sau khi Sở Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tự chủ, các đơn vị đã tổ chức quán triệt Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đến nay, 100% các đơn vị được giao tự chủ đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và tài sản công. Trong quá trình thực hiện, nhiều đơn vị đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng hướng dẫn.

Kết quả công tác thực hiện chế độ tự chủ theo quy định của Chính phủ đến thời điểm hiện nay: Tổng số có 993 đơn vị, trong đó:

+ Cơ quan hành chính cấp huyện: 232/232 đơn vị; cấp xã: 182/182 đơn vị.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập: 563/579 đơn vị được phân loại, cụ thể :

. Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư: 01 đơn vị.

. Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên: 2 đơn vị.

. Đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên: 75đơn vị .

. Đơn vị NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên: 485 đơn vị.

- Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tự chủ của các sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp; cụ thể là một số đơn vị mới thành lập sau kiện toàn, sắp xếp theo Nghị quyết hội nghị TW 6 (khóa XII) chưa được giao tự chủ năm 2020; một số đơn vị chưa được giao tự chủ giai đoạn 2020-2022 theo đúng quy định Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh. Sở Tài chính ban hành công văn số 1822/STC-TCHCSN ngày 21/5/2020 hướng dẫn thực hiện giao tự chủ năm 2020.

Công tác quản lý tài chính - ngân sách được chú trọng,  kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách được tăng cường, xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, đặc biệt là đảm bảo kịp thời kinh phí phòng chống dịch bệnh COVID-19, Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội.

Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020: Để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 đã đề ra; Sở Tài chính đã dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thực hiện quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020.

Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp THTK, CLP để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách các cấp và thực hiện tiết kiệm triệt để kinh phí chi thường xuyên từ các lĩnh vực sự nghiệp của tỉnh như: rà soát cắt giảm các nguồn kinh phí chưa thực sự cần thiết, chưa thực hiện được trong thời gian dịch bệnh bùng phát để đảm bảo nguồn lực phòng chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Sở Tài chính đã tham mưu phương án bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ, số tiền 70.063 triệu đồng (trong đó: NSTW 14.579 triệu đồng, bằng 20,81%; Ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác 55.484 triệu đồng, bằng 79,19%); Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, số tiền 366.328 triệu đồng (trong đó: NSTW đã bố trí 249.225 triệu đồng, chiếm 68,03%; Ngân sách tỉnh bố trí 117.103 triệu đồng, chiếm 31,97%).

Phương hường đến năm 2021, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành thể chế về lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, quản lý tài sản, phí và lệ phí ..., theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020; Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh năm 2020 và các văn bản yêu cầu rà soát, bổ sung, điều chỉnh. Thực hiện đảm bảo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nhằm nâng cao chất lượng của văn bản được ban hành; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2020. Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu cải tiến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các nội dung theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị; Đẩy mạnh việc triển khai cung cấp và tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.