DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP:
 https://dvctt.mof.gov.vn/


STT

Tên dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

1

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

Xem chi tiết tại đây

2

Quyết định điều chuyển tài sản công

3

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi kết thúc dự án

4

Thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ