CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NĂM 2022

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 09 THÁNG NĂM 2022

Ngày công khai 14/09/2022

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 09 tháng năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểumẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 09 tháng năm 2022

2022

59/CK-NSNN

322/BC-STC

14/9/2022

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 09 tháng năm 2022

2022

60/CK-NSNN

322/BC-STC

14/9/2022

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2022

2022

61/CK-NSNN

322/BC-STC

14/9/2022

File excel số liệu

 

 

 

 

Ngày công khai 13/07/2022

  • Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý 06 tháng cuối năm 2022 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 06 tháng năm 2022

2022

59/CK-NSNN

235/BC-STC

13/07/2022

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2022

2022

60/CK-NSNN

235/BC-STC

13/07/2022

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 06 tháng năm 2022

2022

61/CK-NSNN

235/BC-STC

13/07/2022

File excel số liệu

 
 

 

Ngày công khai 13/04/2022

  • Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2022

2022

59/CK-NSNN

177/BC-STC

13/04/2022

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022

2022

60/CK-NSNN

177/BC-STC

13/04/2022

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước quý I gnăm 2022

2022

61/CK-NSNN

177/BC-STC

13/04/2022

File excel số liệu

 
 

 

 

********************************

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2021

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2021

Ngày công khai 10/10/2021

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 9 tháng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

2021

59/CK-NSNN

489/BC-STC

10/10/2021

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021

2021

60/CK-NSNN

489/BC-STC

10/10/2021

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021

2021

61/CK-NSNN

489/BC-STC

10/10/2021

File excel số liệu

 

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2021

Ngày công khai 13/07/2021

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021

2021

59/CK-NSNN

316/BC-STC

13/7/2021

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021

2021

60/CK-NSNN

316/BC-STC

13/7/2021

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021

2020

61/CK-NSNN

316/BC-STC

13/7/2021

File excel số liệu

 

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ I NĂM 2021

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 xem tại đây

Ngày công khai 13/04/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2021

59/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021

2021

60/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2021

2021

61/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

 

********************

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2020

 

  • Báo cáo đánh giá tình hình tài - ngân sách địa phương năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp tài chính - ngân sách địa phương năm 2021 xem tại đây

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2020

Ngày công khai 19/11/2020

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

59/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

60/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2020

2020

61/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2020

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

2020

59/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020

2020

60/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020

2020

61/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2020

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

2020

59/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

2020

60/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

2020

61/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ I

  • Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2020

2020

59/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2020

2020

60/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020

2020

61/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

 

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2019

  • Báo cáo đánh giá tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2019 nhiệm vụ, giải pháp tài chính - Ngân sách địa phương năm 2020 (Xem tại đây hoặc tải về tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2019

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

59/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

60/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2019

2019

61/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2019

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 Tháng năm 2019

2019

59/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 Tháng năm 2019

2019

60/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 Tháng  năm 2019

2019

61/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2019STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 Tháng đầu năm năm 2019

2019

59/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2019

2019

60/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2019

2019

61/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ ISTT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2019

2019

59/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

2019

60/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

2019

61/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu