CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2021

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 xem tại đây

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2021

Ngày công khai 13/04/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2021

59/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021

2021

60/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2021

2021

61/CK-NSNN

132/BC-UBND

13/04/2021

File excel số liệu

 

********************

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2020

 

  • Báo cáo đánh giá tình hình tài - ngân sách địa phương năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp tài chính - ngân sách địa phương năm 2021 xem tại đây

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2020

Ngày công khai 19/11/2020

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

59/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

60/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2020

2020

61/CK-NSNN

469/BC-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2020

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

2020

59/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020

2020

60/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020

2020

61/CK-NSNN

477/BC- STC

14/10/2020

File excel số liệu

 

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2020

  • Báo cáo tình hình Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

2020

59/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

2020

60/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

2020

61/CK-NSNN

205/BC-UBND

08/6/2020

File excel số liệu

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ I

  • Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 xem tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2020

2020

59/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2020

2020

60/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020

2020

61/CK-NSNN

169/BC-STC

14/4/2019

File excel số liệu

 

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2019

  • Báo cáo đánh giá tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2019 nhiệm vụ, giải pháp tài chính - Ngân sách địa phương năm 2020 (Xem tại đây hoặc tải về tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2019

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

59/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

60/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2019

2019

61/CK-NSNN

500/BC-UBND

17/11/2019

File excel số liệu
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2019

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 Tháng năm 2019

2019

59/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 Tháng năm 2019

2019

60/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 Tháng  năm 2019

2019

61/CK-NSNN

579/BC-STC

15/10/2019

File excel số liệu
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2019STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 Tháng đầu năm năm 2019

2019

59/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2019

2019

60/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2019

2019

61/CK-NSNN

285/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệu


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ ISTT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2019

2019

59/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

2019

60/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

2019

61/CK-NSNN

157/BC-STC

12/4/2019

File excel số liệu

 


CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2018

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI NĂM 2018

Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách năm 2018

TT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 Tháng năm 2018

2018

59/CK-NSNN

727/BC-UBND

30/11/2018

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018

60/CK-NSNN

727/BC-UBND

30/11/2018

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2018

2018

61/CK-NSNN

727/BC-UBND

30/11/2018

File excel số liệu

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2018

Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 9 tháng năm 2018

TT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 Tháng năm 2018

2018

59/CK-NSNN

553/BC-STC

05/10/2018

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 Tháng năm 2018

2018

60/CK-NSNN

553/BC-STC

05/10/2018

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 Tháng năm 2018

2018

61/CK-NSNN

553/BC-STC

05/10/2018

File excel số liệu


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 6 THÁNG NĂM 2018


STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 Tháng đầu năm năm 2018

2018

59/CK-NSNN

323/BC-UBND

20/6/2018

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2018

2018

60/CK-NSNN

323/BC-UBND

20/6/2018

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2018

2018

61/CK-NSNN

323/BC-UBND

20/6/2019

File excel số liệuDANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUÝ ISTT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2018

2018

59/CK-NSNN

141/BC-STC

06/4/2018

File excel số liệu

2

Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2018

2018

60/CK-NSNN

141/BC-STC

06/4/2018

File excel số liệu

3

Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2018

2018

61/CK-NSNN

141/BC-STC

06/4/2018

File excel số liệu