Các phòng TC-KH các huyện

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Đỗ Văn Trụ

TP Tài chính Kế hoạch TP Sơn La

022.3858.242

0912.456.365

2

Quàng Văn Dũng

TP TC – KH huyện Thuận Châu

022.3847.220

0916.128.037

3

Hoàng Thị Hồng

TP TC - KH Huyện Mai Sơn

022.3.843.217

0919.341.616

4

Lưu Minh Huệ

TP TC- KH Huyện Yên Châu

022.3840.134

0915.689.499

5

Long Trung Tâm

TP TC- KH Huyện Mộc Châu

0223.866.320

01657.466.888

6

Cầm Đức Thắng

TP TC- KH Huyện Phù Yên

0223.863.768

0986.988.669

7

Trịnh Thị Phượng

TP TC- KH Huyện Bắc Yên

022.3860.655

0963.020.780

8

Trần Đức Thuận

TP TC- KH Huyện Mường La

022.3830.775

0168.990.9677

9

Đỗ Xuân Thành

TP TC- KH Huyện Quỳnh Nhai

022.3833.132

0913.073.843

10

Lê Thị Yến

TP TC- KH Huyện Sông mã

022.3736.211

0915.581.767

11

Vũ Văn Quân

TP TC- KH Huyện Sốp Cộp

022.3879.998

0914.864.424

12

Phùng Thị Thúy

TP TC- KH Huyện Vân Hồ

022.3666.266

0988.861.974

 


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang