STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

1

Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022

2023

568/BC-UBND

26/11/2022

2023_568/BC-UBND.pdf

2

Phụ lục Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022

2023

PL_568/BC-UBND

26/11/2022

P2023PL_568/BC-UBND.pdf


https://sotaichinh.sonla.gov.vn/SiteFolders/stc/4769/N%C4%82M%202023/1024.png

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

1

Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

569/BC-UBND

30/11/2022

2022_569/BC-UBND.doc

2022_569/BC-UBND.pdf

2

Phụ lục 1 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

PL1_569/BC-UBND

30/11/2022

PL1_569/BC-UBND.pdf

PL1_569/BC-UBND.doc

PL1_569/BC-UBND.xls

4

Phụ lục 2 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

PL2_569/BC-UBND

30/11/2022

PL2_569/BC-UBND.pdf

PL2_569/BC-UBND.doc

PL2_569/BC-UBND.xls

5

Phụ lục 3 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

PL3_569/BC-UBND

30/11/2022

PL3_569/BC-UBND.pdf

PL3_569/BC-UBND.doc

PL3_569/BC-UBND.xls

 

 

 

6

Phụ lục 4 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

PL4_569/BC-UBND

30/11/2022

PL4_569/BC-UBND.pdf

PL4_569/BC-UBND.doc

PL4_569/BC-UBND.xls

 

Thuyết minh báo cáo Tài chính kèm theo Phụ lục 4 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021

2022

TM_PL4_BCTC

30/11/2022

TM_PL4_BCTC.pdf

TM_PL4_BCTC.doc

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang