image

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

( TẢI VỀ)

1

Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/11/2023

104/2023/QH15

104/2023/QH15.pdf

2

Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

2023

17/07/2023

105/2023/QH15

105/2023/QH15.pdf

3

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/12/2023

1600/QĐ-TTg

1600/QĐ-TTg.pdf

4

Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/12/2023

1602/QĐ-TTg

1602/QĐ-TTg.pdf

5

Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

2023

07/12/2023

259/NQ-HĐND

259/NQ-HĐND.pdf

259/NQ-HĐND.doc

6

Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố năm 2024

2023

23/11/2023

260/NQ-HĐND

260/NQ-HĐND.pdf

260/NQ-HĐND.doc

7

Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy chế điều hành ngân sách địa phương

2023

11/12/2023

2688/QĐ-UBND

2688/QĐ-UBND.pdf

2688/QĐ-UBND.doc

8

Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

2023

11/12/2023

2689/QĐ-UBND

2689/QĐ-UBND.pdf

2689/QĐ-UBND.doc


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang