THÔNG TIN NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

THÔNG TIN VỀ NỢ ĐỊA PHƯƠNG

Tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương ( Xem tại đây)Phụ lục Báo cáo vay, trả nợ của chính quyền địa phương ( Xem tại đây)


BÁO CÁO

Tình hình vay, trả nợ của chính quyền

địa phương 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Sơn La

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 củaChính phủ về quản lý nợ chính quyền địa phương; Thông tư 02/2019/TT-BTC ngày14/01/2019 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính. UBND tỉnh Sơn La báocáo tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Số dư nợ đầu kỳ đến 01/01/2019       : 100.054,14 triệu đồng.

- Số vay trong kỳ                                :   0 triệu đồng.

- Trả nợ trong kỳ                                :   52.173,33 triệu đồng.

+ Trả nợ gốc                                                :  52.000,00 triệu đồng.

+ Trả nợ lãi và phí                              :          173,33 triệu đồng.

- Số dư nợ đến30/6/2018                              :  48.054,14 triệu đồng.