Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 82/TT HĐND ngày 09/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết; Công văn số 2900/UBND-TH ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sau khi nghiên cứu, xây dựng, Sở Tài chính xin được gửi đến các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Đề nghị Quý cơ quan quan tâm, nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia về Sở Tài chính chậm nhất ngày 22/9/2021, để tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp. Sau thời gian nêu trên, nếu không nhận được ý kiến tham gia của Quý cơ quan, Sở Tài chính xin được hiểu là nhất trí với nội dung dự thảo.

Nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghi quyết của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 được công bố công khai trong chuyên mục Ngân sách với Công dân tại địa chỉ 

https://sotaichinh.sonla.gov.vn/1290/31046/67499/du-thao-van-ban

Tác giả: Phòng QLNS- Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang