Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Chương trình họp trực tuyến của Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 9 tháng đầu năm 2020. Sở Tài chính Sơn La báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Đối với kế hoạch vốn 2020:

1.1. Tình hình phân bổ kế hoạch nguồn nước ngoài năm 2020

- Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán NSNN năm 2020. Theo đó, tổng số kế hoạch vốn đầu tư vốn nước ngoài Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao là 530.500 triệu đồng.

- Tổng số vốn đầu tư vốn nước ngoài năm 2020 HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã giao là 530.500 triệu đồng, được giao chi tiết tại các văn bản: Quyết định số 3111/UBND-TH ngày 18/12/2019 về giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2020; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 về giao chi tiết kế hoạch vốn nước ngoài thực hiện dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra; Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 về giao chi tiết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 thực hiện dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực Sông Đà, Sông Mã; Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2020 (lần 2).

1.2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn nguồn nước ngoài: Tổng số vốn năm 2020 đã giải ngân đến 30/9/2020 là 203.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 38% so với kế hoạch giao (có biểu số 01 kèm theo). Trong đó:

- Các dự án giải ngân 0%: 04 dự án

- Các dự án giải ngân dưới 20%: 01 dự án

- Các dự án giải ngân dưới 60%: 02 dự án

- Các dự án giải ngân trên 60%: 05 dự án

 

2. Đối với kế hoạch vốn 2019 nguồn nước ngoài kéo dài/chuyển nguồn sang năm 2020

2.1. Chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 theo Quyết định số 2170/QĐ-BKHĐT

- Tổng số vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài/chuyển nguồn sang năm 2020, số tiền: 121.738 triệu đồng.

- Tổng số đã giải ngân đến 30/9/2020: 119.500 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 98% so với kế hoạch giao (có biểu 06 kèm theo).

2.2. Chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020

- Tổng số vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài/chuyển nguồn sang năm 2020, số tiền: 56.867 triệu đồng.

- Tổng số đã giải ngân đến 30/9/2020: 45.682 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 80% so với kế hoạch giao (có biểu 06 kèm theo).

3. Nhận xét, đánh giá

- Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao kế hoạch vốn, UBND tỉnh Sơn La đã khẩn trương phân bổ chi tiết các nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện tại các văn bản: Quyết định số 3111/UBND-TH ngày 18/12/2019; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09/4/2020; Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 17/4/2020; Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 30/6/2020. Kế hoạch phân bổ các nguồn vốn đảm bảo bám sát định hướng, cơ cấu, nguyên tắc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao.

- Một số chương trình, dự án vẫn có tiến độ thực hiện chậm, kết quả giải ngân đạt thấp, các dự án giải ngân 0%: 06 dự án; các dự án giải ngân dưới 20%: 02 dự án:

+ Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng phủ sóng Đài phát thanh - Truyền hình Sơn La, chưa giải ngân do việc thực hiện hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn do thực hiện với nhà thầu nước ngoài, kế hoạch thanh toán phụ thuộc vào tiến độ giao hàng của nhà thầu. Phần lớn thiết bị là hàng nhập khẩu từ nhiều nước, goài ra công tác nghiệm thu thiết bị tại nhà máy sản xuất như hợp đồng đã ký kết là không thể thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà Chủ đầu tư phải thuê một bên thứ 3 để tiến hành việc kiểm tra thiết bị tại nhà máy. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của các nguồn vốn.

+ Dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: Nguồn vốn cấp cho Chương trình chậm chỉ được giải ngân sau khi kết quả chỉ số đầu ra được Kiếm toán nhà nước xác nhận kiểm đếm, thủ tục rút vốn giải ngân phức tạp vốn giải ngân cho Chương trình muộn nên đã ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: kế hoạch thực hiện năm 2020, Thiết kế kỹ thuật dự toán huyện Mộc Châu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, chưa triển khai được công tác lựa chọn nhà thầu theo tiến độ phê duyệt do NHTG chưa thông qua với lý do Thiết kế kỹ thuật dự toán huyện Mộc Châu đang vượt so với Ke hoạch tổng thể thực hiện dự án.

4. Giải pháp

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19; Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2258//UBND-TH ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh tập trung các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ; Công văn số 2695/UBND-TH ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về cam kết tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 2020, tập trung vào một số nội dung chính như sau:

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch thực hiện giải ngân, thanh toán hàng tháng, ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng dự án, trường hp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn được giao. Kiên quyết xử lý nghiêm và lập thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và ctình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yêu kém v năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp.

+ Chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo quy định.

+ Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch giải ngân cho từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điếm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

- Đối với Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính sớm chuyến nguồn theo Kế hoạch vốn năm 2020 về tài khoản nguồn của tỉnh Sơn La theo quy định để thực hiện giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng phủ sóng Đài phát thanh - Truyền hình Sơn La đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Đối với việc giải ngân vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020 được giải ngân đến thết tháng 8/2020 thực hiện theo Nghị quyết dố 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện giải ngân đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài sang năm 2020.  

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020. Sở Tài chính tỉnh Sơn La trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang