Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sửa đổi quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 18/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 06/10/2023 và thay thế Thông tư liên tịch: số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014,  số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014  của Liên Bộ: Tài chính - Tư pháp. Hòa giải viên cơ sở được hưởng thêm 20% mức thù lao được nhận là nội dung nổi bật tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính. Theo đó, mức chi thù lao cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở như sau:

- Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở, người được mời tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt với tư cách là giảng viên: Thực hiện theo chế độ thù lao giảng viên quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC). Trường hợp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 được hưởng thêm 20% mức thù lao được nhận.

- Thù lao huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

+ Danh sách chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn được chi trả thù lao huy động do người có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quyết định.

          Các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở:

- Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc. Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24, Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc;

- Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết) được thực hiện như sau:

+ Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí y tế cho cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với người bị tai nạn được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

+ Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm y tế ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT;

- Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: 05 tháng lương cơ sở;

- Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 150.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.

- Hiện nay, quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La được quy định tại Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Tư pháp; quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Tư pháp.

Căn cứ quy định nêu trên và để đảm bảo đồng bộ các căn cứ pháp lý trong quản lý sử dụng kinh phí, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh cho phép Sở Tài chính được chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh bãi bỏ, thay thế Nghị quyết số 100/HĐND và Nghị quyết số 102/HĐND trình kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XV tại Công văn số 3334/STC-TCHCSN ngày 8/9/2023. Đến ngày 25/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý IV năm 2023. Theo đó, Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang