Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021

Hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Sở Tài chính ban hành Công văn số 4500/STC-QLNS hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, cụ thể như sau:

          I. Nguyên tắc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách

            1. Năm 2021, là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, tiếp tục thực hiện ổn định theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh.

          2. Dự toán chi thường xuyên tiếp tục giao theo định mức, nguyên tắc, tiêu chí của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, ban hành tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh; đảm bảo cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2021; trên cơ sở yêu cầu tăng tự chủ, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2021 được Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao.

          3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, UBND tỉnh giao: đơn vị dự toán cấp I, ngân sách cấp huyện thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, theo quy định tại Điều 50 Luật NSNN năm 2015, Điều 31, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Điều 13, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

          4. Việc phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải khớp đúng dự toán HĐND tỉnh quyết nghị cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, trong đó chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng không được thấp hơn dự toán HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; đồng thời phải đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

          5. Dự toán chi thường xuyên tiếp tục bố trí mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng, thực hiện giảm tối thiểu 15% so với dự toán năm 2020 của từng sự nghiệp theo Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 của Ban chấp hành trung ương Đảng. Đối với các khoản tiền lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí thực hiện các chính sách liên quan đến con người theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao bằng năm 2020.

          6. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương khóa XII, thực hiện triệt để tiết kiệm chống lãng phí, minh bạch ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, khánh tiết, công tác nước ngoài, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại…

          II. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách

          1. Giao dự toán thu ngân sách năm 2021: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

          2. Các cấp ngân sách khi giao dự toán thu ngân sách năm 2021, giao chỉ tiêu pháp lệnh, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tăng cao hơn chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Đối với giao chỉ tiêu tăng thu tiền sử dụng đất phải bám sát kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo sát thực tiễn, các khảo sát, đánh giá và dự báo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

          3. Tổ chức điều hành thu ngân sách: Thực hiện theo Luật Quản lý thuế; các quy định của pháp luật về thuế, Thông tư của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quy định tại Điều 3, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

          III. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách

          1. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2021 thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Thông tư của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quy định tại Điều 6, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

          2. Giao dự toán chi đầu tư phát triển; chi từ các khoản thu từ đất theo Điều 7 và Điều 8, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021; trong đó lưu ý một số nội dung:

- Bố trí kế hoạch vốn năm 2021, phải phù hợp các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phù hợp với quy hoạch của tỉnh; phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 và các ngành, lĩnh vực; Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2020, dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

- Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất đã giao trong dự toán của các cơ quan, đơn vị (chi tiết từng lĩnh vực: Chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp kinh tế…), thực hiện theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Đối với nguồn vốn đã giao đầu năm cho các dự án hoàn thành và các dự án chuyển tiếp, khởi công mới đến 30/9/2021, chưa thực hiện giải ngân, thanh toán, thu hồi bổ sung vốn cho các dự án đã giải ngân hết kế hoạch được giao trong năm và có nhu cầu vốn đế đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Đối với chỉ tiêu thu theo pháp lệnh, thực hiện giao dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước theo từng lĩnh vực phân bổ, quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thu. Đối với các khoản tăng thu ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ thực hiện phân bổ và giao chi tiết sau khi nguồn thu chắc chắn nộp vào NSNN, để không xảy ra tình trạng nợ khối lượng XDCB.

         3. Giao dự toán chi thường xuyên

         3.1. Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên thực hiện theo Điều 9, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

         3.2. Đối với ngân sách huyện

- Việc phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải khớp đúng dự toán HĐND tỉnh quyết nghị cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, trong đó chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, an ninh quốc phòng không được thấp hơn dự toán HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; đồng thời phải đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Các nhiệm vụ chi mới trong năm 2021; Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã bố trí trong dự toán, các huyện, thành phố chủ động thực hiện các nội dung chi theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Căn cứ dự toán giao năm 2021, các huyện, thành phố:

+ Bố trí đủ kinh phí chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương, các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên; kinh phí chi trả tiền lương và các chế độ chính sách cho giáo viên tuyển mới năm 2020 và 2021 theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trước khi bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi khác.

+ Chủ động bố trí kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ Trung ương, HĐND tỉnh ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2021.

         3.3. Đối với ngân sách xã, phường, thị trấn

Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao, bao gồm giao theo định mức và bổ sung có mục tiêu một số nội dung chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh cho các huyện, thành phố để thực hiện một số chương trình, mục tiêu, khoản chi tại cấp xã, UBND các huyện, thành phố giao dự toán chi tiết cho cấp xã không được giao thấp hơn số cấp trên giao (giao tổng chi ngân sách và chi tiết theo lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi), và tổ chức triển khai thực hiện đúng lĩnh vực chi, nội dung chi, định mức chi.

3.4. Ban hành Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Điều 14, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ.

        4. Chi thực hiện cải cách tiền lương: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021 của UBND tỉnh.

         5. Sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách

- Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương), cắt giảm tối đa các khoản chi bộ máy, chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, công tác nước ngoài từ NSNN, mua sắm, sửa chữa tài sản, tiếp khách, sử dụng điện chiếu sáng...Chủ động rà soát, sắp xếp, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

- Việc sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 19, Điều 20, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ chế điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

- Thực hiện công khai trước cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, báo cáo HĐND, UBND cùng cấp; đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định. Thời hạn báo cáo chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc quý II và 15 ngày sau khi kết thúc năm ngân sách.

          IV. Chi chuyển nguồn ngân sách

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán NSNN năm 2021. Chỉ thực hiện chuyển nguồn chi thường xuyên đối với một số khoản chi theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và phải hoàn thành công tác giải ngân thanh toán trước 30/9 (trừ các khoản chuyển nguồn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài, nguồn thực hiện cải cách tiền lương).

          V. Tổ chức điều hành và thực hiện dự toán ngân sách

          1. Điều hành ngân sách         : Các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị dự toán, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ quy định về quản lý, điều hành và thực hiện ngân sách của Bộ Tài chính, của UBND tỉnh và thực tế tại cơ quan, đơn vị, ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách của đơn vị mình, ngân sách cấp mình; đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          2. Công khai dự toán năm 2021:    Thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015, quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Điều 34, Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

          3. Chế độ thông tin báo cáo: Các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị dự toán, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng ngân sách: Hàng tháng, quý gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công trên địa bàn trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý, để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Các trường hợp báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề sẽ có văn bản cụ thể.

            4. Các nội dung không hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2021 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện. Quá trình thực có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Tác giả: Lê Văn Tuân - Phòng Quản lý Ngân sách
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang