Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương

Tải Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 của Bộ Tài chính tại đây

Tải Công văn số 8114/BTC-QLCS ngày 15/8/2022 của Bộ Tài chính tại đây

 

Ngày 19/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4507/BTC-QLCS về việc hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương. Trong đó, hướng dẫn:

- Căn cứ để ban hành Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, Luật Đất đai năm 2003. Đến nay các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg đã được bãi bỏ, thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, vì vậy nhiều nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và không còn giá trị thực hiện.

- Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg, hoạt động của Quỹ phát triển đất phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan. Một số nội dung cụ thể: (i) Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ; (ii) Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (iii) Không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ; (iv) Kho bạc nhà nước không chịu trách nhiệm kiểm soát chi đối với các nội dung: Quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ; việc hoàn trả vốn ứng và các khoản chi hỗ trợ, việc nhận ủy thác và ủy thác của Quỹ. Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành….

- Từ các căn cứ và hướng dẫn nêu trên của Bộ Tài chính, một số nội dung trong Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh (ban hành trên cơ sở Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg) không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ngày 15/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8114/BTC-QLCS về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương, hướng dẫn cụ thể hơn nội dung Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022, trong đó:

- Về nội dung “Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ”: Bộ Tài chính hướng dẫn “Không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trích lập Quỹ phát triển đất. Việc sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách nhà nước) để hỗ trợ vốn điều lệ, cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công”.

- Về nội dung “Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”: Bộ Tài chính hướng dẫn “Không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ được thực hiện ứng vốn”.

- Về nội dung “Không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ”: Bộ Tài chính hướng dẫn “Toàn bộ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất phải được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước; do đó không được sử dụng trực tiếp nguồn thu này để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước. Việc hoàn trả vốn ứng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch) cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao)”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3459/UBND-TH ngày 09/9/2022, Sở Tài chính đăng tải toàn văn Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 và Công văn số 8114/BTC-QLCS ngày 15/8/2022 của Bộ Tài chính trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/. Đề nghị Quỹ phát triển đất tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai theo quy định. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ngành nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan phối hợp, thực hiện./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang