Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023

Công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tài chính công dựa trên các trụ cột về minh bạch ngân sách, sự tham gia, kiểm tra, giám sát của người dân trong chu trình ngân sách và trách nhiệm giải trìnhcủa HĐND, UBND và cơ quan Tài chính các cấp đối với hoạt động quản lý tài chính công có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả của việc công khai số liệu và thuyết minh số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng quý, năm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến vào chu trình quản lý, điều hành tài chính ngân sách của tỉnh.Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh với các nội dung sau: Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý (06 tháng, năm).

Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu và thuyết minh công khai ngân sách địa phương Quý I năm 2023, cụ thể như sau:

     I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ngân sách

         Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 về thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán và các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Công văn số 9067/BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước .

    1. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2023 được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh quyết định giao dự toán cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các Cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách:

- Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023.

- Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2022.

- Công văn số 5093/UBND-TH ngày 30/12/2022 về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I/2023.

    2. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và quý I/2023:

- Các văn bản hướng dẫn về hướng dẫn phân bổ, giao dự toán năm 2023; xử lý ngân sách năm 2022. Tiếp nhận, thẩm định phương án giao dự toán thu, chi ngân sách của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán.

    3. Cục thuế tỉnh: Căn cứ dự toán thu ngân sách được HĐND, UBND tỉnh giao đã quyết định giao chỉ tiêu thu cho Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố (giao chỉ tiêu pháp lệnh và chi tiêu phấn đấu, chỉ tiêu thu nợ thuế), đồng thời xây dựng phương án thu ngân sách hàng tháng, quý; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách, thu nợ thuế, từng bước nâng cao chất lượng thu ngân sách.

    4. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán: Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao đã triển khai phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2023 và quý I/2023 trong phạm vi và trách nhiệm được giao.

    II. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2023

    1. Số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

- Dự toán thu ngân sách năm 2023, HĐND tỉnh giao 18.664.784 triệu đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 4.800.000 triệu đồng tăng 13% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

+ Thu điều tiết ngân sách Trung ương: 276.320 triệu đồng.

+ Thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh: 3.065.139 triệu đồng (Thu thuế phí, thu khác: 2.581.539 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 483.600 triệu đồng).

+ Thu điều tiết ngân sách cấp huyện: 1.458.541 triệu đồng (Thu thuế phí, thu khác: 922.141 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 536.400 triệu đồng).

- Dự toán chi ngân sách năm 2023, HĐND tỉnh giao 18.482.664 triệu đồng; trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 8.814.959 triệu đồng (Chi ngân sách địa phương 5.790.428 triệu đồng; chi thực hiện nhiệm vụ, CTMT 2.994.531 triệu đồng).

+ Chi ngân sách cấp huyện: 9.667.705 triệu đồng.

    2. Kết quả thực hiện quý I/2023

    2.1. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 594.835 triệu đồng bằng 12,38% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 86% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu nội địa đạt 594.740 triệu đồng, bằng 12,39% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 86% so cùng kỳ (thu thuế, phí và thu khác ước đạt 544.116 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất đạt 50.624 triệu đồng).

    2.2. Chi ngân sách đạt 4.518.870 triệu đồng, bằng 24% dự toán giao, bằng 129.82% so cùng kỳ (Chi cân đối ngân sách địa phương 2.740.230 triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 757.276 triệu đồng, bằng 35% dự toán giao, bằng 118,44% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên đạt: 1.966.611 triệu đồng bằng 17% dự toán giao, bằng 100,26% so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 117.601 triệu đồng, bằng 15% dự toán giao, bằng 105,11% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 969.570 triệu đồng, bằng 17% dự toán giao, bằng 98,33% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp y tế: 211.836 triệu đồng, bằng 18% dự toán giao, bằng 96,63% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 12.245 triệu đồng, bằng 7% dự toán giao, bằng 87,96% so với cùng kỳ.

+ Chi đảm bảo xã hội: 113.811 triệu đồng bằng 19% dự toán giao, bằng 102,34% so với cùng kỳ.

+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 386.093 triệu đồng, bằng 19% dự toán giao, bằng 102,34% so với cùng kỳ.

          2.3. Nguyên nhân

          - Năm 2023 Quốc hội, Chính phủ tiếp tục áp dụng các chính sách miễn, giảm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến giảm thu ngân sách so với dự toán đã được giao đầu năm là 162 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+  Thực hiện Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, dự kiến năm 2023 số thuế bảo vệ môi trường giảm 135 tỷ đồng/97 triệu lít xăng, dầu. Quý I/2023 dự kiến giảm 32 tỷ đồng/22 triệu lít xăng dầu.

+ Thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự kiến năm 2023 giảm 27 tỷ đồng so với dự toán giao. Kết quả thực hiện đến ngày 13/3/2023: Tổng số hồ sơ đã nhận: 135; Tổng số tiền thuê đất đề nghị giảm: 13,424 tỷ đồng. Tổng số Quyết định đã ban hành: 83, số tiền đã thực hiện giảm: 10,472 tỷ đồng.

          - Các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất của các huyện, thành phố và Ban quản lý khu vực phát triển Đô thị tỉnh trong quý I/2023 chưa tổ chức đấu giá, hoặc nếu có đấu giá thì có rất ít người đăng ký tham gia. Do vậy, kết quả thu tiền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo chủ yếu từ hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu nợ và kết quả đấu giá trong kế hoạch 2022 chuyển sang.

          2.4. Công tác điều hành ngân sách

          - Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách  nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.

          - Công tác rà soát, hồ sơ tài liệu, chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2022 và chuyển nguồn sang năm 2023 tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

          - Kính phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Các khoản chi ngân sách được thực hiện, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Công tác quản lý giá cả thị trường, quản lý tài sản nhà nước, thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính- ngân sách quý II năm 2023

    1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách quý II năm 2023 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính vể tổ chức điều hành dự toán năm 2023; Công văn số 1071/UBND-TH của UBND tỉnh về việc chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2023.

    2. Thực hiện quản lý chi NSNN quý II/2023 theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, chính sách, phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tập trung rà soát chi tiết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi đúng đối tượng, chính sách, chế đệ theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công việc; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư các dự án chậm giải ngân; xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm tiến độ và thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về quản lý, thực hiện giải ngân vốn và dự án đầu tư.

- Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước:

+ Các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố thực hiện chi ngân sách theo dự toán, đảm bảo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách nhà nước.

+ Các huyện, thành phố điều hành chi ngân sách trong dự toán được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó đặc biệt lưu ý những quy định mới, chi tiết hơn về phân loại mức độ tự chủ, nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính; giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết về chế độ, chính sách của HĐND tỉnh, đề xuất bãi bỏ các Nghị quyết không có tính khả thi, không phù hợp, hoặc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết còn vướng mắc.

- Hoàn thành thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước và lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, theo đúng quy định của Luật NSNN, Thông tư số 342/2015/TT-BTC ngày 31/12/2016 và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Kiên quyết xuất toán, thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai mục đích, chế độ, tiêu chuẩn định mức, thiếu hồ sơ thủ tục theo quy định.

    3. Kho bạc nhà nước các cấp chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi ngân sách. kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đủ thủ tục thanh toán. Thực hiện nghiêm Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc vi phạm quy định về thực hiện cam kết chi qua Kho bạc nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo. Mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc và các tổ chức, cá nhân, người dân về công tác Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023. Xin gửi về Sở Tài chính (qua phòng Quản lý ngân sách).

 Số Điện thoại: 0212.3852.600. Email: stcsonla@mof.gov.vn. Fanpage: https://www.facebook.com/sotaichinhsonla.

Tác giả: Lê Văn Tuân - Phòng QLNS
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang