Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh được phê chuẩn

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020
 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh được phê chuẩn

  • 1. Báo cáo số 397/NC-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 xem tại đây

  • 2. Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTN ngày 29 tháng 10 năm 2021 xem tại đây

  • 4. Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 29/10/2021 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách, Ban dân tộc, các Ban HĐND tỉnh; ý kiến của các tổ đại biểu HDND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HDND tỉnh khóa XV xem tại đây

  • 5. Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 01/11/ 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 xem tại đây
  • 6. Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 xem tại đây

  • 7. Công văn số 4074/UBND-TH ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 xem tại đây

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020

 CÔNG BỐ NGÀY 03/12/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểumẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

62/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

63/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sáchngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

64/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

65/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnhcho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

66/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

67/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

7

Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

68/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

Tác giả: Lê Văn Tuân - Phòng QLNS
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang