Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai ngân sách kết quả thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, do đó công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Căn cứ kết quả điều hành dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ngân sách

1. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2022 được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh quyết định giao dự toán cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các Cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách:

- Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022.

- Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2022.

- Công văn số 4646/UBND-TH ngày 31/12/2021 về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I/2022.

- Công văn số 1194/UBND-TH ngày 6/4/2022 về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý II/2022.

2. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022:Các văn bản hướng dẫn về hướng dẫn phân bổ, giao dự toán năm 2022; xử lý ngân sách năm 2021. Tiếp nhận, thẩm định phương án giao dự toán thu, chi ngân sách của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán.

3. Cục thuế tỉnh: Căn cứ dự toán thu ngân sách được HĐND, UBND tỉnh giao đã quyết định giao chỉ tiêu thu cho Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố (giao chỉ tiêu pháp lệnh và chi tiêu phấn đấu, chỉ tiêu thu nợ thuế), đồng thời xây dựng phương án thu ngân sách hàng tháng, quý; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách, thu nợ thuế, từng bước nâng cao chất lượng thu ngân sách.

4. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán: Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao đã triển khai phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2022 và quý I,II/2022 trong phạm vi và trách nhiệm được giao.

II. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm:

1. Số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

- Dự toán thu ngân sách năm 2022, HĐND tỉnh giao 15.237.297 triệu đồng, trong đó thu NSNN trên địa bàn 4.550.000 triệu đồng; trong đó:

+ Thu điều tiết ngân sách Trung ương: 364.531 triệu đồng.

+ Thu điều tiết ngân sách tỉnh: 4.203.469 triệu đồng (Thu thuế phí, thu khác: 3.253.469 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 950.000 triệu đồng).

- Dự toán chi ngân sách năm 2022, HĐND tỉnh giao 14.978.666 triệu đồng; trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 7.359.239 triệu đồng (Chi ngân sách địa phương 5.530.582 triệu đồng; chi thực hiện nhiệm vụ, CTMT 1.823.367 triệu đồng).

+ Chi ngân sách cấp huyện: 7.619.427 triệu đồng (Chi ngân sách địa phương 7619.427 triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.

2.1. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm.

 - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt: 9.325.438 triệu đồng triệu đồng, bằng 61% so dự toán năm đã được HĐND tỉnh giao và bằng 115% so cùng kỳ năm 2021, nếu loại từ thu chuyển nguồn 1.921.842 triệu đồng, đạt 48,5% dự toán giao. Trong đó:

+ Thu nội địa đạt 1.768.182 triệu đồng, bằng 47% dự toán Trung ương giao, bằng 39% dự toán HĐND tỉnh, bằng 104% so cùng kỳ;

          + Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 364 triệu đồng, bằng 1,2% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

          - Thu chuyển nguồn ngân sách 1.921.892 triệu đồng, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2021.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.635.000 triệu đồng, bằng 53% so dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao và bằng 128% so với cùng kỳ năm 2021.

2.2. Chi ngân sách năm 2022: 7.747.121 triệu đồng, bằng 54% dự toán Trung ương giao, bằng 51,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 122% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó một số khoản chi cơ bản:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.993.264 triệu đồng, bằng 53,18% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

+ Chi đầu tư đầu tư phát triển 572.696 triệu đồng, bằng 28,4% dự toán và bằng 63,2% so với cùng kỳ 2021.

+ Chi thường xuyên 6.400.164 triệu đồng, bằng 57,6% so dự toán và bằng 118% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Chi trả nợ lãi 404 triệu đồng, bằng 16,2% dự toán.

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 20.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán.

- Chi chương trình, nhiệm vụ mục tiêu đạt 557.302 triệu đồng, bằng 32% so dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021.

- Hoàn trả NSTW theo Kết luận KTNN 34.904 triệu đồng     .

- Các khoản ghi thu, ghi chi thực hiện dự án BT 125.003 triệu đồng.

- Trích bổ sung Quỹ phát triển đất 16.648 triệu đồng.

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo xem tại đường dẫn sau:)

https://sotaichinh.sonla.gov.vn/1290/31046/65531/cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach

          2.3. Công tác điều hành ngân sách

 - Các cấp, các ngành tập trung triển khai có hiệu quả thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách  nhà nước năm 2022; Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.

          - Công tác rà soát, hồ sơ tài liệu, chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách được triển khai, kịp thời, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng theo dẫn của Bộ Tài chính; hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2021 và chuyển nguồn sang năm 2022 tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán.

          - Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Các khoản chi ngân sách được thực hiện, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong 6 tháng đầu năm (hội nghị, đối ngoại....).

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Công tác quản lý giá cả thị trường, quản lý tài sản nhà nước, thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính- ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

1. Nhiệm vụ công tác tài chính- ngân sách:

Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ.

Đánh giá sát 6 tháng đầu năm về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, chất lượng tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, …để xây dựng giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm, vừa thích ứng, kiểm soát an toàn dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Thu ngân sách 6 tháng cuối năm phấn đấu đạt 9.307.887 triệu đồng và cả năm ước đạt: 18.633.325 triệu đồng; Trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.781.818 triệu đồng; phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 4.550.000 triệu đồng, bằng 121% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.525.433 triệu đồng. Dự kiến cả năm ước đạt 12.161.433 triệu đồng

Chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm ước đạt 9.577.015 triệu đồng; ước thực hiện cả năm đạt 17.324.136 triệu đồng.

2. Giải pháp thực hiện

- Điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các chính sách, nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; chỉ đạo các Sở, Ngành, các huyện, thành phố trong công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.

- Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế trong chỉ đạo công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh. Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp thu ngân sách năm 2022, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, phòng chống gian lận thương mại. Quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

- Tổ chức điều hành chi NSNN những tháng còn lại năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Tạm dừng việc bổ sung ngoài dự toán cho các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, trừ các trường hợp: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống thiên tại, dịch bệnh; kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đối ngoại và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và cho phép giao bổ sung dự toán. Đồng thời, giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm tối thiểu 10% chi thường xuyên, ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022, để tạo nguồn thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm mà chưa được dự toán và đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách các cấp..

- Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn vốn đầu tư công, các Chương trình Mục tiêu quốc gia, tránh thất thoát, lãng phí, phát huy vai trò đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          - Triển khai công tác quản lý tài sản nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện rà soát trình cấp có thẩm quyền phương án điều chuyển, sắp xếp lại trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; nhất là công tác quản lý tài sản sau đầu tư.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; quản lý giá, thị trường chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 Trên đây là kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tài chính-ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang