Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý III/2022

    Thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng được khơi thông. Tuy nhiên, căng thẳng Nga - Ukraine và các lệnh cấm vận đối với Nga làm giá nhiên liệu, giá xăng, dầu tăng trong nước tăng cao liên tục kéo theo giá cước vận tải, giá hàng hóa trong khâu lưu thông tăng do giá cước vận tải tăng. Trên địa bàn tỉnh, kinh nghiệm, năng lực và khả năng ứng phó với dịch bệnh tiếp tục được nâng cao, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết của Quốc hội Chính phủ, trong bối cảnh tăng chi tiêu, giải ngân vốn đầu tư công chậm, đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ tài chính ngân sách trên địa bàn.

      Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai kịp thời, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022; do đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

       Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý III/2022, như sau:

    1. Về thu ngân sách

    - Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn thu, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu khác theo quy định.

    - Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giải quyết khó khăn, đối với sản xuất - kinh doanh của các thành phần kinh tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán đã được HĐND tỉnh quyết nghị.

    - Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung cao các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu đất tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án trên địa bàn trọng điểm, đảm bảo vượt dự toán về đất năm 2022, để bù giảm thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các chính sách miễn, giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ.

    - Duy trì hoạt động tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời về tiến độ thu ngân sách, các khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện dự toán thu ngân sách.

    2. Chi ngân sách

    - Đôn đốc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo Công văn số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, các Quyết định giao kế hoạch vốn, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Các chủ đầu tư chủ động phối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về công tác đấu thầu đối với các dự án khởi công mới để triển khai thi công; hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu.

    - Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chi ngân sách, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện, chi trả kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại quý III/2022.

    -  Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, đã được HĐND tỉnh quyết nghị, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo các khoản chi phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả trong 6 tháng cuối năm. Kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, chuyển nguồn sang năm 2023 và tình trạng nộp trả ngân sách cấp trên.

    3. Công tác quản lý điều hành ngân sách

    - Các Sở, Ngành, các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm bảo việc sử dụng NSNN tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm, thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

    - Tổ chức điều hành NSNN những tháng còn lại năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

    - Dự báo khả năng thu ngân sách tỉnh năm 2022 tiếp tục khó khăn; các cấp, các ngành chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo số thu cân đối, phấn đấu tăng thu từ đất bù giảm thu. Trường hợp thu cân đối trên địa bàn giảm so với dự toán được HĐND tỉnh giao, các huyện, thành phố chủ động điều hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; Điều hành dự toán chi trong phạm vi dự toán được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất,...). Rà soát cân đối các nguồn kinh phí thực hiện bù giảm thu theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    - Tạm dừng việc bổ sung ngoài dự toán cho các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, trừ các trường hợp: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống thiên tại, dịch bệnh; kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đối ngoại và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và cho phép giao bổ sung dự toán. Triển khai xây dựng phương án tiết kiệm thêm tối thiểu 10% chi thường xuyên, ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2364/UBND-TH ngày 25/6/2022, để tạo nguồn thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm mà chưa được dự toán và đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách các cấp.

    - Thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022: UBND các huyện, thành phố khẩn trương phân bổ nguồn vốn được giao, đảm bảo mức vốn, cơ cấu nguồn và lĩnh vự chi theo Quyết định của UBND tỉnh. Các Sở, Ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giải ngân, thanh toán, phấn đấu tỷ lệ giải ngân, thanh toán đạt cao nhất năm 2022.

    - Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn vốn đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí, phát huy vai trò đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    - Quản lý, sử dụng dự phòng NSĐP tập trung cho công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    4. Triển khai công tác quản lý tài sản nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp tục rà soát trình cấp có thẩm quyền phương án điều chuyển, sắp xếp lại trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; nhất là công tác quản lý tài sản sau đầu tư.

    5. Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi ngân sách, nhất là các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản,... thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Công văn số 2364/UBND-TH ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh.

    6. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2023-2025 theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    7. Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; Hàng tháng, quý báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, dự toán thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công trên địa bàn theo quy định.

    Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách địa phương quý III/2022. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang