Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2024

https://sotaichinh.sonla.gov.vn/Default.aspx?sid=1290&pageid=57593

    Thực hiện Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sở Tài chính đã ban hành các Công văn: số 2089/STC-QLNS ngày 15/6/2023 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; 2478/STC-QLNS ngày 12/7/2023 hướng dẫn rà soát, báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ.

    Ngày 17/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ; Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

    Sở Tài chính đăng tải toàn văn Thông tư số 50/2023/TT-BTC và Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2024

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

( TẢI VỀ)

1

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/6/2023

21/CT-TTg

21/CT-TTg.pdf

2

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

2023

17/07/2023

51/2023/TT-BTC

51/2023/TT-BTC.pdf

51/2023/TT-BTC.docx

3

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

2023

08/6/2023

11/CT-UBND

11/CT-UBND.pdf

4

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

2023

15/6/2023

2089/STC-QLNS

2089/STC-QLNS

2089/STC-QLNS.pdf

2089/STC-QLNS.doc

 

 5 Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ  2023  17/7/2023  50/2023/TT-BTC 50/2023/TT-BTC.pdf 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang