Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo Tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (công trình) hoàn thành vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 01/1/2020 đến 15/9/2020

Ngày  18 tháng 9 năm 2020 SỞ Tài chính Ban hành báo cáo số 453 /BC-STC Tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (công trình) hoàn thành vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 01/1/2020 đến 15/9/2020.

Thực hiện Công văn số 1474/UBND-TH ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về chế độ thông tin báo cáo tiến độ thực hiện dự án, giải ngân, quyết toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó giao cho Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành.

  Căn cứ số liệu báo cáo do các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư gửi tới. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (công trình) hoàn thành vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 01/1/2020 đến 15/9/2020, cụ thể như sau:

I. Các dự án, công trình hoàn thành đã thẩm tra phê duyệt quyết toán

- Tổng số dự án, công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 598 DA,CT. Cụ thể :

+ Giá trị đề nghị quyết toán: 1.856.534 triệu đồng.

+ Giá trị được phê duyệt quyết toán: 1.853.922 triệu đồng

+ Giá trị chênh lệch sau quyết toán: 2.612 triệu đồng

Trong đó:

+ Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Tài chính (cấp tỉnh) là: 117 DA, CT.

+ Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, Thành phố (cấp huyện) là: 481 DA, CT.

II. Các dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan Tài chính các cấp.

Tổng số dự án, công trình hoàn thành đã gửi tại cơ quan tài chính các cấp là: 64 DA, CT (Đang trong thời gian thẩm tra quyết toán).

Trong đó :

+ Các dự án, công trình hoàn thành đã gửi tại Sở Tài chính là: 21 DA, CT.

+ Các dự án, công trình hoàn thành đã gửi tại Phòng Tài chính các huyện, thành phố là: 43 DA, CT.

(Có phụ lục số 05/ CV1474-UBND kèm theo)

III. Các dự án, công trình hoàn thành chưa lập, gửi hồ sơ quyết toán

Tổng số dự án, công trình hoàn thành chưa lập, gửi hồ sơ quyết toán tại cơ quan tài chính các cấp là: 51 DA, CT (Theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư)

Trong đó :

+ Các dự án, công trình hoàn thành  cấp tỉnh là: 0 DA, CT.

+ Các dự án, công trình hoàn thành cấp huyện là:  51 DA, CT.

Trên đây là báo cáo tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (công trình) hoàn thành vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 01/1/2020 đến 15/9/2020. Sở Tài chính tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ./.  

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang