Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021

    Ngày 13 tháng 4 năm 2021 Sở Tài chính ban hành báo cáo số 132 /BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

    Biểu mẫu, số liệu công khai ngân sách thực hiện dự toán Quý 1 năm 2021 được công bố tại chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH \ CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH" trên Trang thông tin điện tử https://sotaichinh.sonla.gov.vn/1290/31046/65531/cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach

    Thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2021, do ảnh hưởng thời tiết diễn biến thất thường, tình hình rét đậm, rét hại, mưa đá, gió lốc và ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, do đó công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Căn cứ kết quả điều hành dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ngân sách

1. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2021 được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh quyết định giao dự toán cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các Cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách:

- Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 về giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2021.

- Công văn số 4100/UBND-TH ngày 30/12/2020 về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I/2021.

2. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 và quý I/2021:

 - Công văn số 4500/STC-QLNS ngày 10/12/2020 về hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

- Công văn số 338/STC-QLNS ngày 25/01/2021 về triển khai một số nhiệm vụ trọng quý I năm 2020.

- Các văn bản hướng dẫn về hướng dẫn phân bổ, giao dự toán năm 2021; xử lý ngân sách năm 20209. Tiếp nhận, thẩm định phương án giao dự toán thu, chi ngân sách của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán.

3. Cục thuế tỉnh: Căn cứ dự toán thu ngân sách được HĐND, UBND tỉnh giao đã quyết định giao chỉ tiêu thu cho Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố (giao chỉ tiêu pháp lệnh và chi tiêu phấn đấu, chỉ tiêu thu nợ thuế), đồng thời xây dựng phương án thu ngân sách hàng tháng, quý; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách, thu nợ thuế, từng bước nâng cao chất lượng thu ngân sách.

4. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán: Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao đã triển khai phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2021 và quý I/2021 trong phạm vi và trách nhiệm được giao.

II. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2021

1. Số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

- Dự toán thu ngân sách năm 2021, HĐND tỉnh giao 13.642.523 triệu đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 4.100.000 triệu đồng tăng 16% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

+ Thu điều tiết ngân sách Trung ương: 267.184 triệu đồng.

+ Thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh: 2.807.834 triệu đồng (Thu thuế phí, thu khác: 2.562.834 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 245.000 triệu đồng).

+ Thu điều tiết ngân sách cấp huyện: 1.024.982 triệu đồng (Thu thuế phí, thu khác: 769.982 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 255.000 triệu đồng).

- Dự toán chi ngân sách năm 2021, HĐND tỉnh giao 13.576.439 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 6.981.999 triệu đồng (Chi ngân sách địa phương 5.221.337 triệu đồng; chi thực hiện nhiệm vụ, CTMT 1.756.614 triệu đồng).

+ Chi ngân sách cấp huyện: 6.594.440 triệu đồng (Chi ngân sách địa phương 6.594.440 triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện quý I/2021

2.1. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.423.783 triệu đồng bằng 32% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 92% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu nội địa đạt 660.043 triệu đồng, bằng 16% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 105% so cùng kỳ (thu thuế, phí và thu khác ước đạt 594.709 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất đạt 65.334 triệu đồng).

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 10.794 triệu đồng, bằng 27% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 451% so cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 đạt 1.416.291 triệu đồng, bằng 84% so cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.336.655 triệu đồng, bằng 25% dự toán HĐND,UBND giao, bằng 94% so với cùng kỳ.

2.2. Chi ngân sách đạt 2.781.978 triệu đồng, bằng 20% dự toán giao, bằng 87% so cùng kỳ (Chi cân đối ngân sách địa phương 2.777.930 triệu đồng; Chi hoàn trả ngân sách cấp trên 4.048 triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 949.021 triệu đồng, bằng 54% dự toán giao, bằng 171% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên đạt: 1.828.909 triệu đồng bằng 19% dự toán giao, bằng 94% so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế môi trường: 118.429 triệu đồng, bằng 14% dự toán giao, bằng 74% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 883.213 triệu đồng, bằng 19% dự toán giao, bằng 100% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp y tế, phòng chống dịch: 227.412 triệu đồng, bằng 19% dự toán giao, bằng 93% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp Văn hóa, thể thao, PTTH: 31.939 triệu đồng, bằng 17% dự toán giao, bằng 104% so với cùng kỳ.

+ Chi đảm bảo xã hội: 86.420 triệu đồng bằng 20% dự toán giao, bằng 95% so với cùng kỳ.

+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 363.921 triệu đồng, bằng 19% dự toán giao, bằng 91% so với cùng kỳ.

+ Chi an ninh, quốc phòng, đối ngoại 79.954 triệu đồng, bằng 25% dự toán giao, bằng 66% so với cùng kỳ.

Biểu mẫu, số liệu công khai ngân sách thực hiện dự toán Quý 1 năm 2021 được công bố tại chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH \ CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH" trên Trang thông tin điện tử https://sotaichinh.sonla.gov.vn/1290/31046/65531/cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach

          2.3. Công tác điều hành ngân sách

          - Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.

          - Công tác rà soát, hồ sơ tài liệu, chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2020 và chuyển nguồn sang năm 2021 tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

          - Kính phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Các khoản chi ngân sách được thực hiện, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Công tác quản lý giá cả thị trường, quản lý tài sản nhà nước, thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách quý I/2021 còn một số tồn tại, hạn chế.

- Thu ngân sách quý I/2021 bằng 16% dự toán giao, một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán, nhất là các khoản thu từ đất, thu từ hoạt động thủy điện và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế bảo vệ môi trường.

- Một số nguồn vốn giải ngân còn chậm, công tác xử lý ngân sách tại ngân sách cấp huyện, còn lúng túng dẫn đến tiến độ xử lý còn chậm, ảnh hướng đến tiến độ lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính- ngân sách quý II năm 2021

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách quý II năm 2021 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính vể tổ chức điều hành dự toán năm 2021; Công văn của UBND tỉnh về việc chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2021.

2. Thực hiện quản lý chi NSNN quý II/2021 theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, chính sách, phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tập trung rà soát chi tiết đẩy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi đúng đối tượng, thời gian.

- Trong thời gian tới, dịch bệch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không thuận đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, do đó các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công việc; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư các dự án chậm giải ngân; xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm tiến độ và thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về quản lý, thực hiện giải ngân vốn và dự án đầu tư.

- Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước:

+ Các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố thực hiện chi ngân sách theo dự toán, đảm bảo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách nhà nước.

+ Các huyện, thành phố điều hành chi ngân sách trong dự toán được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh công tác sắp xếp quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản tại các cơ quan, đơn vị thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy theo 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đảm bảo tài sản phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước và lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, theo đúng quy định của Luật NSNN, Thông tư số 342/2015/TT-BTC ngày 31/12/2016 và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Kiên quyết xuất toán, thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai mục đích, thiếu hồ sơ thủ tục theo quy định.

3. Kho bạc nhà nước các cấp chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi ngân sách. Thực hiện nghiêm Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đủ thủ tục. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc vi phạm quy định về thực hiện cam kết chi qua Kho bạc nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

Tác giả: Lê Văn Tuân - Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang