Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Xin ý kiến vào dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP của địa phương giai đoạn 2016 - 2021.

    Ngày 07 tháng 01 năm 2022 Sở Tài chính ban hành Văn bản số 67/STC-TTr về việc xin ý kiến vào dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP của địa phương giai đoạn 2016 - 2021.

    Thực hiện Công văn số 3622/UBND-TH ngày 26/10/2021 về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP của địa phương giai đoạn 2016 – 2021, theo đó có nội dung giao Giao Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016 - 2021, trình UBND tỉnh.

   Sau khi tổng hợp Báo cáo của các Sở, ngành, Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021.

    Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành có ý kiến tham trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 14/01/2022.

 (Nội dung dự thảo Báo cáo và các biểu Phụ lục được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ https://sotaichinh.sonla.gov.vn).

    1. Dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 tải về tại đây

    2. Phụ lục Tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 toàn tỉnh tải về tại đây

    3. Phụ lục đất đai địa phương toàn tỉnh (Sở TNMT) tải về tại đây

    Đề nghị thủ trưởng Sở, ngành quan tâm phối hợp thực hiện./.

Văn bản số 67/STC-TTr về việc xin ý kiến vào dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP của địa phương giai đoạn 2016 - 202

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang