Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023  

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/08/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, được xác định là “Năm Chuyển đổi số” của tỉnh Sơn La, năm trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh…

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong sử dụng NSNN và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh. Sở Tài chính đã tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh giao dự toán kinh phí cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và thuê các dịch vụ công nghệ thông tin như: Kinh phí thuê đường truyền internet phục vụ trung tâm phục vụ hành chính công; chi trả thuê dịch vụ cổng thông tin điện tử; Công cụ rà quét, giám sát, quản lý thông tin trên mạng xã hội, thông tin báo chí điện tử; duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La; phí thuê dịch vụ CNTT nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung LGSP tỉnh Sơn La; duy trì, mở rộng hệ thống phòng mã độc, theo mô hình quản trị tập trung; Hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet); chuẩn hóa cấu trúc, mã định danh các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống giám sát an ninh mạng; Thực hiện kết nối, duy trì các thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; Kinh phí phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Duy trì, cập nhật Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số chính quyền số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La; Triển khai đồng bộ các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06/CP cho các xã, phường, thị trấn; Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh; hệ thống quản lý thông tin và sơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu Chuyển đổi số; Kinh phí điều tra cập nhật dữ liệu ngành công thương tích hợp trên phần mềm cơ sở dữ liệu; Kinh phí xây dựng dữ liệu, bản đồ phục vụ công tác quản lý thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh; Kinh phí phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 …với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng.

Các Sở, ngành, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc, có người làm, có người giám sát, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu đầu tư, mua sắm, quyết toán… đảm bảo việc đầu tư và sử dụng các nguồn NSNN được sử dụng đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí nguồn NSNN/.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang