Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo Về việc bãi bỏ 02 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

THÔNG BÁO SỐ 133/TB-STC ngày 02/8/2021 tải về tại đây

Về việc bãi bỏ 02 danh mục thủ tục hành chính   thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính


         Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ  Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày  29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

          Sở Tài chính thông báo 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ có số thứ tự 27, 31, mục II (Lĩnh vực Quản lý công sản) phần A, tại Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính (Có Danh mục ban hành kèm theo).

          Sở Tài chính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

 


PHỤ LỤC

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản

 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

(Kèm theo Thông báo số 133/TB-STC ngày  02 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN: 02 TTHC

01

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trực tiếp hoặc trả qua bưu điện

Không

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao;

-Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

02

Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý

 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Trực tiếp hoặc trả qua bưu điện

 

 

Không

Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

 

 

 

 

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang