Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO (LẦN 2) Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu số 214/YC-CSKT-PH10 ngày 28/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

THÔNG BÁO (LẦN 2)

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá

phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu số 214/YC-CSKT-PH10 ngày 28/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

Tải thông báo số 239/TB-STC ngày 19/12/2022 tại đây

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 4889/CV-HĐĐG ngày 08/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc thuê đơn vị thẩm định giá phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu số 214/YC-CSKT-PH10 ngày 28/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an;

Sở Tài chính thông báo (lần 2) về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện thẩm định giá phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu số 214/YC-CSKT-PH10 ngày 28/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, như sau:

1. Thông tin tài sản thẩm định giá:

(1) Tài sản thứ nhất:

- Xác định giá trị cơ sở nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng 15.123m2 đất thuê và Giá trị máy móc, thiết bị của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV sử dụng tại Nhà máy Chè Vân Hồ - Bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tại các thời điểm tháng 8/2013, 9/2013 và tháng 12/2021.

- Khoản chênh lệch giữa giá thuê đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường với giá thuê đất theo giá đất do UBND tỉnh Sơn La ban hành tại các thời điểm tháng 8/2013, 9/2013 và tháng 12/2021 đối với cơ sở nhà, đất tại Nhà máy Chè Vân Hồ - Bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

(2) Tài sản thứ hai:

- Xác định giá trị cơ sở nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng 5.402m2 đất thuê và Giá trị máy móc thiết bị của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV sử dụng tại Nhà máy Chè Vân Hồ, Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tại các thời điểm tháng 8/2013, 9/2013 và tháng 12/2021.

- Khoản chênh lệch giữa giá thuê đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường với giá thuê đất theo giá đất do UBND tỉnh Sơn La ban hành tại các thời điểm tháng 8/2013, 9/2013 và tháng 12/2021 đối với cơ sở nhà, đất tại Nhà máy Chè Vân Hồ - Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

(3) Tài sản thứ ba:

- Xác định giá trị cơ sở nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng 11.022m2 đất thuê của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV sử dụng tại Nhà máy Chè Vân Hồ, Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tại các thời điểm tháng 05/2014 và tháng 12/2021.

- Khoản chênh lệch giữa giá thuê đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường với giá thuê đất theo giá đất do UBND tỉnh Sơn La ban hành tại các thời điểm tháng 05/2014 và tháng 12/2021 đối với cơ sở nhà, đất tại Khu vườn ươm chè - Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

2. Mục đích thẩm định giá: Phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu số 214/YC-CSKT-PH10 ngày 28/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý: Danh sách các Doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề; hợp đồng thẩm định giá tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

5

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá tài sản phục vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 21/12/2022 (Trong giờ làm việc theo quy định).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 21/12/2022.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0868.555.998).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các đơn vị, tổ chức đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá tài sản được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang