Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính dự thảo

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Công văn số 405/TTHĐND ngày 27/9/2022 của Thường trực HĐND về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ sáu; đề xuất nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2023; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý IV năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính, đăng tải toàn văn các dự thảo thuộc nội dung được phân công của Sở Tài chính. Cụ thể:

1. Dự thảo tờ trình của Sở Tài chính đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên bàn tỉnh Sơn La”. tải về tại đây

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên bàn tỉnh Sơn La”. tải về tại đây

3. Tài liệu gửi kèm:

- Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. tải về tại đây

- Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. tải về tại đây

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính dự thảo, gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/10/2022; đồng thời gửi 01 bản qua hòm thư công vụ phòng TC-HCSN – Sở Tài chính tỉnh Sơn La: tchcsn.stc@sonla.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang