Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Rà soát, đánh giá công tác tổ chức Công khai Tài chính Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

      Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách. Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tài chính công dựa trên các trụ cột về minh bạch ngân sách, sự tham gia, kiểm tra, giám sát của người dân trong chu trình ngân sách và trách nhiệm giải trình của HĐND và UBND, đối với hoạt động quản lý tài chính công có nhiều chuyển biến tích cực, được ghi nhận trong kết quả đánh giá qua chỉ số POBI và các thông lệ tốt về minh bạch ngân sách hàng năm.

    Bên cạnh kết quả đã được ghi nhận, công tác tổ chức công khai Tài chính ngân sách còn nhiều hạn chế nhất là việc tổ chức công khai Tài chính Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 343/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

    Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời rà soát, đánh giá, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua đó chấn chỉnh kịp thời trong công tác tổ chức công khai Tài chính Ngân sách tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Sở Tài chính ban hành văn bản số 3571/STC-QLNS đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

    1. Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch tăng cường công tác hướng dẫn cấp xã thực hiện nội dung công khai ngân Tài chính ngân sách, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, ghi nhận kết quả thực hiện của các xã, phường thị trấn. Khi phát hiện có vi phạm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

    2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

    - Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và kịp thời khắc phục hạn chế trong công tác công khai ngân Tài chính ngân sách xã theo quy định tại Điều 15,16,17,18 Thông tư số 343/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia, góp ý, kiểm tra, giám sát theo quy định.

    - Cung cấp thông tin, tài liệu giám sát cho Mặt trận tổ quốc các cấp.

    - Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời kiến nghị của nhân dân, kiến nghị của Mặt trận tổ quốc các cấp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

    - Thực hiện công khai nội dung giải quyết, giải trình kiến nghị của nhân dân, kiến nghị của Mặt trận tổ quốc các cấp về hoạt động giám sát.

    - Thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời nội dung công khai Tài chính ngân sách xã đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các công cụ mạng xã hội, ứng dụng thông minh được cơ quan nhà nước cấp phép sử dụng để đăng tải, cung cấp thông tin về minh bạch Tài chính ngân sách.

    - Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND các huyện, thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch)  gửi về Sở Tài chính, báo cáo theo quy định.

Tác giả: Phòng Quản ly Ngân sách - Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang