Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH 

 

 Tải về Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 201/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;  Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và được điều chỉnh, bổ sung  tại các quyết định: Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/4/2021, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 và Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND 27/6/2023; Theo quy định tại khoản 1 Điều 18, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ; Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tại Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh.

2. Cơ sở thực tế

- Trong năm 2023, qua theo dõi, giá đất tại một số huyện, thành phố có biến động, do quá trình chuyển nhượng, mua bán và kết quả tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác, việc triển khai dự án đầu tư công tại một số địa bàn, đã thực hiện phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường hỗ trợ và tái định cư, do đó một số vị trí, tuyến đường đã được phê duyệt trong năm 2023, đã có sự biến động; cần thiết điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024 cho phù hợp.

- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ: “Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm.

Sở Tài chính đăng tải toàn văn Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang