Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2122 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

 

 A.   Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh: 10 quy trình

           I. Lĩnh vực Quản lý Giá: 02 quy trình

          1. Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

          Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

02 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/2ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2ngày

B4

Lấy số, phát hành, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

04 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan QĐ, CV phê duyệt)

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

2. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc

 

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan,kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

02 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

5 ngày

 

II. Lĩnh vực công sản: 07 quy trình

          1. Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

          Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo QĐ)

15 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

09 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

2. Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

          Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

03 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

          3. Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

   Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan,kèm theo hồ sơ

01 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

16 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

            4. Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

   Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

16 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

5. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

          Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo QĐ)

15 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

09 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

6. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công- tư

                    Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

 

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

 

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

16 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

          7. Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý  

          Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

16 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

III. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 01 quy trình

1. Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến Trưởng phòng chuyên môn)

1/2 ngày

B3

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến chuyên viên)

1/2 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ tạm ứng

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản chấp thuận

15 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Dự thảo văn bản chấp thuận

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh

Văn thư

Scan và chuyển văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện:

25 ngày

 

B.   Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính: 07 quy trình

I. Lĩnh vực Công sản: 05 quy trình

1. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản

26 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Công văn)

1/2 ngày

B5

Trả kết quả liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

          2. Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

   Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scankèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (Công văn)

10 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Công văn)

1/2 ngày

B5

Trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

         

3. Mua quyển hóa đơn

Thời gian thực hiện là 04 ngày làm việc

 

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Công văn)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt

(quyển hóa đơn còn nguyên số Seri)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

 

          4. Mua hóa đơn lẻ

          Thời gian thực hiện là 04 ngày làm việc

 

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Công văn)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt

hóa đơn còn nguyên số Seri

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

 

 

 

 

 

5. Thủ tục Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Thời gian thực hiện là 30 ngày  làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

 

B2

 

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

Lãnh đạo phòng Quản lý ngân sách

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách

Dự thảo văn bản

26 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Công văn)

 

1/2 ngày

B5

Trả kết quả liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 02 quy trình

      1. Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các  tổ chức, đơn vị của địa phương

Thời gian thực hiện là 08 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến trưởng phòng chuyên môn)

1/2 ngày

B3

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến chuyên viên)

1/4 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ tạm ứng

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định, Sở Tài chính thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền..)

06 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Lệnh chi tiền

1/2 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ chuyển lệnh chi tiền ra kho bạc nhà nước

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Scan và chuyển văn bản đến kho bạc nhà nước

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

 

           2. Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

          Thời gian đang thực hiện là 08 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ,chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến trưởng phòng chuyên môn)

1/2 ngày

B3

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công (Scan văn bản đến chuyên viên)

1/4 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ tạm ứng

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định, Sở Tài chính thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền..)

06 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Lệnh chi tiền

1/2 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ chuyển lệnh chi tiền ra kho bạc nhà nước

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Scan và chuyển văn bản đến kho bạc nhà nước

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

 

 

C. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: 02 quy trình

  1.  Mua hóa đơn lẻ

Thời gian thực hiện là: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng TC - KH tại các huyện, thành phố

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

 

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TC-KH các huyện, thành phố

Dự thảo văn bản

01 ngày

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

 

B3

Xem xét và phê duyệt

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công

Văn thư UBND các huyện, thành phố

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng TC - KH tại các huyện, thành phố

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt, Hóa đơn còn nguyên số seri đầy đủ chữ ký của các đơn vị)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

 

 

    2.  Mua quyển hóa đơn

Thời gian thực hiện là: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng TC - KH tại các huyện, thành phố

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

 

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TC-KH các huyện, thành phố

Dự thảo văn bản

01 ngày

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến thẩm định

 

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng TC - KH tại các huyện, thành phố

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt, Quyển hóa đơn còn nguyên số seri)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang