Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai một số nội dung về công tác đoàn viên năm 2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Ban chấp hành chi đoàn Sở Tài chính ban hành công văn số 12-CV/CĐCS, Triển khai một số nội dung về công tác đoàn viên năm 2020 với các nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 459-CV/ĐTN ngày 17/4/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai một số nội dung về công tác đoàn viên năm 2020. Ban chấp hành chi đoàn đề nghị các đoàn viên thanh niên triển khai tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

- Các cơ sở đoàn tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 10.8.2018 của Ban Thường vụ Đoàn khối về Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022. Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ theo dõi, phụ trách để hướng dẫn đoàn viên thực hiện, đồng thời phải cụ thể hóa các nội dung của Chương trình Rèn luyện đoàn viên để đoàn viên đăng ký và thực hiện.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc đoàn viên thực hiện các nội dung đã đăng ký; hướng dẫn đoàn viên đăng ký đủ 5 nội dung rèn luyện theo mẫu phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên và gắn với các nội dung đã được cụ thể hóa dựa trên hoạt động thực tế tại đơn vị. Định kỳ 6 tháng/lần, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, ban chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ; việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo tính khách quan, chính xác là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Đảm bảo năm 2020, 100% đoàn viên thực hiện đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên.

2. Công tác quản lý hồ sơ đoàn viên, đoàn vụ

- Các chi đoàn, đoàn cơ sở định kỳ hàng quý phải báo cáo đầy đủ tình hình công tác đoàn viên của đơn vị cho Ban Thường vụ qua văn phòng Đoàn Khối.

- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi việc quản lý hồ sơ đoàn viên. Đảm bảo mỗi đoàn viên phải có Sổ đoàn viên để lưu kết quả đánh giá, nhận xét, phân loại đoàn viên hằng năm. Các chi đoàn phải có sổ chi đoàn; nơi quản lý sổ đoàn viên phải là Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở; định kỳ khi chuẩn bị đến thời điểm nhận xét, đánh giá đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chuyển sổ đoàn viên về cho các chi đoàn để thực hiện đánh giá và ghi nhận xét, kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên sau đó chuyển về Đoàn cơ sở xác nhận và quản lý theo quy định, không được để tình trạng đoàn viên tự quản lý sổ hoặc bí thư chi đoàn quản lý sổ đoàn viên. Khi đoàn viên chuyển sinh hoạt, đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở có trách nhiệm giới thiệu và hướng dẫn đoàn viên chuyển sinh hoạt đến đoàn cơ sở mới; không được để tình trạng đoàn viên chuyển sinh hoạt nhưng không nộp hồ sơ về cơ sở Đoàn mới hoặc tự giữ sổ đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06.8.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; thường xuyên tổ chức các chương trình gặp mặt đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ; chấn chỉnh công tác quản lý thu và sử dụng Đoàn phí.

Ban chấp hành chi đoàn đề nghị các đồng chí đoàn viên thanh niên triển khai nghiêm túc./.

 

Tác giả: Ban chấp hành chi đoàn Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang