Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 99-QĐ/TW và các văn bản của Trung ương,

Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 99-QĐ/TW và các văn bản của Trung ương,

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại Hội trường Sở Tài chính, đồng chí báo cáo viên Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung đến toàn thể đảng viên, người lao động trong cơ quan tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 99-QĐ/TW và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, trong thời gian tới toàn thể đảng viên và người lao động trong cơ quan tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung sau:

anh tin bai

ồng chí báo cáo viên Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở)

1.Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 99-QĐ/TW và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, các quy định có liên quan của Đảng nhất là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức, người lao động. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của cơ quan. Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, nhân dân nơi cư trú.

3. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hiệu lực quản lý nhà nước; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để người dân được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời.

4.Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, công tác giám sát phản biện xã hội[1]. Lãnh đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở sát với thực tiễn; thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân.

5. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, tham gia góp ý, phản ánh

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và quyền thụ hưởng của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn khung (kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017của Ban Bí thư) với những hình thức phù hợp nhằm công khai để nhân dân biết; nhân dân góp ý; nhân dân giám sát tổ chức đảng, cá nhân vào thực tiễn cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả Luật dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, cơ quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư ở cấp ủy đảng, cơ quan; kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phản ánh những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư.

6.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân./.

Tác giả: ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang