Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo Kết quả tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Thực hiện kế hoạch số 140-KH/ĐUK ngày 15/6/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Intenet, mạng xã hội. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên công chức và người lao động. Đảng ủy Sở Tài chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện quán triệt các văn bản như sau:

 (1) Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội;

(2) Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội;

(3) Triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025”

(4) Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(5) Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Trưởng các phòng nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản đã được quán triệt tại hội nghị. Nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang