Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong ngành Tài chính
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.
hải quan
 
Khai hải quan điện tử, doanh nghiệp sẽ không phải trực tiếp đến làm thủ tục tại cơ quan hải quan

Theo kế hoạch đề ra, năm 2020 Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, tiếp tục đưa việc kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Tài chính sẽ kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tài chính từ Trung ương đến địa phương theo hướng: Cơ quan ở Trung ương chuyển từ điều hành tác nghiệp sang tập trung hoạch định chính sách vĩ mô, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động; cơ quan ở địa phương giảm dần các cấp trung gian đồng thời tăng cường nguồn lực tại các cơ quan, đơn vị tác nghiệp trực tiếp…

Trong công tác cải cách hành chính, xác định con người là quan trọng, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức ngành Tài chính có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật và ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực tài chính quốc gia. Thực hiện cơ cấu chi ngân sách nhà nước vững chắc; cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả…

Để cải cách hành chính hiệu quả, không thể không nhắc đến vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ; xây dựng, triển khai Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính; triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung; triển khai phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin Một cửa điện tử để ứng dụng tại Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính…

Thời gian tới, các đơn vị thuế, hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa trong công tác thu nộp ngân sách. Cụ thể, tiếp tục triển khai các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điển tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN…

Trong lĩnh vực quản lý công sản, quản lý giá, quản lý bảo hiểm: nâng cấp Cơ sở dữ hiệu quốc gia về tài sản công; triển khai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2”; tiếp tục triển khai các giai đoạn thực hiện đối với dự án “Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ dự trữ quốc gia…

Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ đến từng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ. Những kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính là cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân./.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Tác giả: Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tin
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang