Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sơn La: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019   Ngày
 07/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Với nội dung tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công năm 2019, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo như sau :

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 72/2018/NQ- HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiện toàn, sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN, Luật Kế toán, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Trung ương; khẩn trương thống kê, rà soát, đối chiếu tài chính, tài sản, đất đai theo quy trình hướng dẫn tại Công văn số 2418/UBND-TH ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch phòng ngừa sai phạm, tránh thất thoát tài sản nhà nước; xây dựng quy trình quản lý, tài sản, đất đai đảm bảo chặt chẽ, chi tiết, phù hợp từng lĩnh vực, đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định, để đưa việc sử dụng đất đúng quy định, hiệu quả.

Ngoài ra, để chỉ thị đạt kết quả cao, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các Công ty nhà nước; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định./.

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang