Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công được thực hiện như thế nào?

Đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công được thực hiện như thế nào?


Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công

Theo Nghị định, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo các phương thức: Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Còn sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo các phương thức: Đặt hàng, đấu thầu (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định). Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công được lấy từ 4 nguồn sau:

Thứ nhất, nguồn kinh phí NSNN chi thường xuyên trong các lĩnh vực sự nghiệp và các hoạt động kinh tế theo quy định của Luật NSNN. Trong đó, kinh phí thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của các bộ, cơ quan Trung ương từ nguồn ngân sách Trung ương; Kinh phí thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của địa phương từ nguồn ngân sách địa phương.

Thứ hai, nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.

Thứ ba, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.

Thứ tư, nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP cũng quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, gồm: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN và Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang