Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bãi bỏ một số văn bản qppl do bộ trưởng bộ tài chính ban hành trong lĩnh vực tcdn

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TCDN

        Ngày 19/6/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2020/TT-BTC về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Theo đó, tại Điều 1bãi bỏ một số Thông tư sau: Thông tư số 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012; Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014; Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngỳ 30/12/2011; Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010; Thong tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007; Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013; Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014; Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 .

         Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2020

Tác giả: Phòng TCDN-Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang