Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, bao gồm: Các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam (Phụ lục I); Ngành Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục II); Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục III); Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục IV); cơ sở đào tạo (Phụ lục V); cơ sở giáo dục (Phụ lục VI); Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (Phụ lục VII); Ngành Phát thanh Truyền hình (Phụ lục VIII); các đơn vị khác (Phụ lục IX); Ngành Y tế gồm: Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế. Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác (Phụ lục X.1, X.2, X.3, X.4) kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Đối với danh mục máy móc, thiết bị do các Bộ, ngành, ban hành quy định cho các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thực hiện theo quy định tại các văn bản của bộ, ngành và quyết định này.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Thẩm định tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trước khi trình các cơ quan có liên quan thẩm định, bố trí kinh phí triển khai thực hiện mua sắm máy móc, trang thiết bị chuyên dùng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy trình và hướng dẫn của bộ, ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang