Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thực hiện công tác tuyên truyền về Cải cách Tài chính công tháng 10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 25/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023.

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải 02 bài viết về kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công tháng 10/2023, nội dung cụ thể như sau:

          Bài viết 1: Hướng dẫn công tác thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La.

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; và đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính đã tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính đã đăng tải toàn văn Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBNDQuyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

          Bài viết 2: Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp năm 2023

Căn cứ Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu. Ngày 12/10/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện ký cam kết việc giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, với các nội dung trọng tâm như sau:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia: Cam kết với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải ngân vốn sự nghiệp năm 2023.

- Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với 3 cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, xác định tổng kinh phí hết nhiệm vụ chi, nội dung chi đề nghị nộp trả, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định giao chỉ tiêu cam kết giải ngân kinh phí những tháng cuối năm 2023.

- Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh (Tổng dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao năm 2023 (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023)), cam kết đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân bằng 90% dự toán kinh phí sự nghiệp được giao; phấn đấu đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân trên trên 95% dự toán kinh phí được giao.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nội dung đã cam kết qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp năm 2023.

  Trên đây là 02 nội dung bài viết về kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công tháng 10/2023 của Sở Tài chính, đề nghị Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang