Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023

Từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Sơn La quán triệt quan điểm về công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức các cuộc họp rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách nhà nước và thúc đấy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 là 1.554.303 triệu đồng, bằng 25% so với kế hoạch vốn giao, bằng  29,3% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, trong đó: Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 246.008 triệu đồng, bằng 35% kế hoạch vốn giao; Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm là: 1.308.294 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch vốn giao.

Tiến độ giải ngân chung toàn tỉnh chưa cao do một số nguyên nhân như Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, một số khối lượng thực hoàn thành phải ưu tiên hoàn tạm ứng vốn năm 2022; một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện dự án. Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp còn lúng túng, các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn thiếu đồng bộ dẫn đến vướng mắc trong triển khai thực hiện. Một số dự án khởi công mới đang tập trung thực hiện công tác công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để nghiệm thu thanh toán.

Kết quả giải ngân hàng tháng theo từng chủ đầu tư được công khai tại Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua đó kịp thời đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch của từng chủ đầu tư, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn đối với các chủ đầu tư, dự án chậm tiến độ.

  Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang