Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn thực hiện giao tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2023 -2025

Hướng dẫn thực hiện giao tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2023 -2025

 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 56/BTC); Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022: Ngày 27/02/2023, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 632/STC-TCHCSN về thực hiện giao tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và giao dự toán năm 2023, trong đó đề nghị các Sở, Ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tự chủ tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quyết định giao tự chủ tài chính có phân loại tỷ lệ % mức độ tự chủ, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành (Quy trình thực hiện đảm bảo theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính). Thời gian xin ý kiến của cơ quan tài chính phân loại mức độ tự chủ, đề nghị trước ngày 09/3/2023. Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao tự chủ tài chính đề nghị hoàn thành trước ngày 20/3/2023.

- Theo đó, các đơn vị nhóm 4 tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, số 1295/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh phải trình cấp có thẩm quyền giao tự chủ tài chính có phân loại để đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh. Các đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng phương án tự chủ gửi Cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định, cụ thể: 

+ Đối với 89 đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 theo phân cấp ngành (trong đó: 43 đơn vị trường học và 11 trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 14 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế - dân số; 04 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 17 đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế và lĩnh vực khác): Sở Tài chính căn cứ kết quả thẩm tra và đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên, xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại mức độ tự chủ tài chính theo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư số 56/TT-BTC.

+ Đối với 01 đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy (Báo Sơn La), 01 đơn vị dự toán trực thuộc UBND tỉnh (Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu): Sở Tài chính căn cứ phương án tự chủ tài chính của đơn vị báo cáo, xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên giao tự chủ năm đầu thời kỳ ổn định của đơn vị; trình UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị.

- Về giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công và mẫu biểu thực hiện:

+ Đơn vị sự nghiệp công theo phân cấp ngành tiến hành xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị; lập dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định theo quy định tại khoản 1, Điều 35, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 56/BTC; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp 1) theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 56/BTC. Cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị, gửi Sở Tài chính theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 56/BTC. Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, cơ quan quản lý cấp trên trình UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc (đối với các đơn vị thuộc tổ chức chính trị thì cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được ủy quyền quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị theo thẩm quyền) theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 56/BTC;

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính gửi cơ quan tài chính theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 56/BTC.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện giao tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Quá trình thực hiện nếu vướng mắc, phản ánh kịp thời (bằng văn bản) về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang