Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
ĐÔN ĐỐC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3605/UBND-TH ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, theo đó UBND tỉnh yêu các Chủ đầu tư khẩn trương, đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Khẩn trương, đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Rà soát các dự án, công trình hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ, báo cáo gửi về Sở Tài chính (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) theo phân cấp tham mưu, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với các nhà thầu chậm lập, không hợp tác lập hồ sơ quyết toán, căn cứ các điều khoản của hợp đồng đã ký, các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán (nếu có) để đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng quy định.

Các chủ đầu tư nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kế thừa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư (đối với các dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức như sáp nhập, giải thể, bàn giao,…) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Từ đầu năm đến ngày 01/3/2023 đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 57 dự án, công trình (Cấp tỉnh 26 dự án; cấp huyện 31 dự án); Giá trị quyết toán được phê duyệt là 619.404,19 triệu đồng (Cấp tỉnh 278.736,73 triệu đồng; cấp huyện 170.333,73 triệu đồng); giảm trừ so với chủ đầu tư đề nghị quyết toán 4.288,25 triệu đồng (Cấp tỉnh 4.242,85 triệu đồng; cấp huyện 45,4 triệu đồng).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn những khó khăn, hạn chế, số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay, còn 44 dự án, công trình hoàn thành chưa lập, gửi hồ sơ quyết toán tại cơ quan tài chính các cấp, trong đó cấp tỉnh là 10 dự án; cấp huyện 34 dự án. Việc nộp hồ sơ quyết toán chậm trễ là không thực hiện nghiêm quy định của Bộ Tài chính, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quyết toán dự án hoàn thành.

Để công tác quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định pháp luật, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo tại các văn bản của UBND tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện quyết toán.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang