Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Căn cứ Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024; trên cơ sở đề nghị của UBND Thành phố, UBND các huyện Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu. Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Căn cứ Luật Giá và trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Mộc Châu và UBND huyện Bắc Yên. Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh; trong đó sửa đổi bổ sung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Km70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và Chợ Trung tâm xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

          Sở Tài chính đăng tải toàn văn Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 và Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ website: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/.

          Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, Thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang