Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Qua rà soát, đánh giá, tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp, đến ngày 25/9/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 mới đạt 42,9% kế hoạch vốn đã giao chi tiết; giải ngân vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt 50,1%; vốn sự nghiệp mới đạt 5,55%.

Các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với một số dự án có lượng vốn kế hoạch năm 2023 giao lớn. Nguyên nhân của khó khăn này có các khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, chủ yếu là thực trạng sử dụng đất qua thời gian dài vô cùng phức tạp, hệ thống pháp luật về đất đai chưa điều chỉnh hết được. Về mặt chủ quan, các cấp, các ngành đã nhận thấy ”điểm nghẽn” lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công, đã có sự phối hợp tốt hơn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng song vẫn chưa thực sự quyết liệt, nhất là sự phối hợp giữa chủ đầu tư (các dự án của tỉnh) với chính quyền địa phương; người đứng đầu các địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; còn tâm lý e ngại, né tránh của một số cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; năng lực đơn vị tư vấn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn hạn chế dẫn tới hồ sơ phương án bồi thường chưa đảm bảo, phải chỉnh sửa nhiều...

Để công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp chung cụ thể:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023, Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 361/TB-VPUB ngày 22/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân, nhất là về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đẩy nhanh tiến độ; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công ở những nơi đã được bàn giao mặt bằng; đồng thời chuẩn bị nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu, lập tiến độ thi công chi tiết trình chủ đầu tư chấp thuận và chuẩn bị điều kiện xây dựng lán trại để tổ chức thi công sau khi được bàn giao mặt bằng…

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang