Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Các văn bản tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

( TẢI VỀ)

1

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh việc Quản lý Giá, Tài chính doanh nghiệp) thuôc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

07/11/2022

2310/QĐ-UBND

2

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức, cá nhân và công chức, người lao động năm 2022

2022

18/01/2022

12/KH-STC

3

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

2022

21/02/2022

25/KH-STC

4

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

2022

25/02/2022

31/KH-STC

5

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022

2022

21/03/2022

38/KH-STC

6

Thông báo địa chỉ hộp thư điện tử; số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, các nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính

2022

04/01/2022

01/TB-STC

7

Thông báo Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân; công chức và người lao động thuộc Sở

2022

09/05/2022

46/TB-STC

8

Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

10/11/2022

220/TB-STC

9

Thông báo Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá và Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính

2022

10/11/2022

221/TB-STC

10

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân; công chức và người lao động

2022

18/10/2022

200/TB-STC

11

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I/2022

2022

13/03/2022

66/BC-STC

12

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính

2022

01/06/2022

167/BC-STC

13

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II/2022

2022

16/6/2022

191/BC-STC

14

Báo cáo Kết qủa đánh giá việc giải quyết tủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Tài chính

2022

17/6/2022

200/BC-STC

15

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý III/2022

2022

15/09/2022

323/BC-STC

16

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

quý III/2022 của Sở Tài chính

2022

16/09/2022

326/BC-STC

17

Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022 của Sở Tài chính

2022

22/11/2022

435/BC-STC

18

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022.

2022

05/12/2022

456/BC-STC

19

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính

2022

05/12/2022

457/BC-STC

20

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2022

06/12/2022

459/BC-STC

21

Báo cáo đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2022

06/12/2022

462/BC-STC


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang