Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính đăng tải toàn văn Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/.

Tải về

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang