CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

NĂM 2020

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020
 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh được phê chuẩn

  • 1. Báo cáo số 397/NC-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 xem tại đây

  • 2. Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTN ngày 29 tháng 10 năm 2021 xem tại đây

  • 4. Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 29/10/2021 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách, Ban dân tộc, các Ban HĐND tỉnh; ý kiến của các tổ đại biểu HDND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HDND tỉnh khóa XV xem tại đây

  • 5. Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 01/11/ 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 xem tại đây
  • 6. Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 xem tại đây

  • 7. Công văn số 4074/UBND-TH ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 xem tại đây

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020

 CÔNG BỐ NGÀY 03/12/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

62/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

63/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

64/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

65/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh  cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

66/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

67/CK-NSNN

2849/QĐ-UBND

03/12/2021

File excel số liệu

7

Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

68/CK-NSNN

 2849/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

NĂM 2019

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương
 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh được phê chuẩn

  • Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 27/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2019 (Xem tại đây)

  • Nghị quyết số 242/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 2019 (Xem tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2019

 CÔNG BỐ NGÀY 30/12/2021
 

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

62/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

63/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

64/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019

2019

65/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh  cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

2019

66/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

67/CK-NSNN

2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

7

Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

68/CK-NSNN

 2950/QĐ-UBND

27/12/2020

File excel số liệu

NĂM 2018

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương
 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn

  • Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2018 (Xem tại đây)

  • Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 phêchuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 2018 (xem tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2018


STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2018

2018

62/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018

63/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018

2018

64/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018

2018

65/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh  cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018

2018

66/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018

2018

67/CK-NSNN

3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu

7

Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018

2018

68/CK-NSNN

   3159/QĐ-UBND

24/12/2019

File excel số liệu
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

2018

Phụ lục số 01

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

2

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 02

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 03

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 04

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 05

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

6

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 06

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

7

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

2018

Phụ lục số 07

481/BC-UBND

04/11/2019

File excel số liệu

   8
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018  2018
 Phụ lục số 08
 481/BC-UBND
 04/11/2019
File excel số liệu
   9
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018
 2018
 Phụ lục số 09
 481/BC-UBND
  04/11/2019
File excel số liệu

Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách địa phương

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn


NĂM 2017

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2017

2017

62/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

2017

63/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017

2017

64/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017

2017

65/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh  cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017

2017

66/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2017

2017

67/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu

7

Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017

2017

68/CK-NSNN

3336/QĐ-UBND

31/12/2018

File excel số liệu