DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH

NĂM 2022

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân Quyết định
 

   Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh vê phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho cấp huyện, thành phố năm 2022 (xem tại đây)

 

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Ngày công khai 25/12/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểumẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2022

2022

46/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022

2022

47/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

2022

48/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2022

2022

49/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022

2022

50/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022

2022

51/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

2021

52/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022

2022

53/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

2022

54/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021

2021

55/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022

2022

56/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022

2022

57/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2022

2022

58/CK-NSNN

3169/QĐ-UBND

20/12/2021

File excel số liệu

 

****

 

NĂM 2021

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân Quyết định

   Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 243/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 244/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐNDtỉnh Sơn La về phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2021 (xem tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Ngày công khai 25/12/2020 xem chi tiết tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểumẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2021

46/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021

2021

47/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021

2021


48/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021

2021

49/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021

2021

50/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021

2021

51/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

2021

52/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

2021

53/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021

2021

54/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021

2021

55/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021

2021

56/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

2021

57/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2021

2021

58/CK-NSNN

2778/QĐ-UBND

25/12/2020

File excel số liệu

NĂM 2020

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân Quyết định

 • Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách địa phương năm 2021 Công khai ngày 10/6/2020 (Xem tại đây).

 •  

  THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Xem tại đây)

 • Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 củaUBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La (khóaXIV) về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 (xem tại đây)

 • Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐNDtỉnh Sơn La về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2020 (xem tại đây)

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

46/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

47/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020


48/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

49/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 

2020

50/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

51/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

52/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

53/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020

2020

54/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020

2020

55/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

56/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

57/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2020

2020

58/CK-NSNN

3018/QĐ-UBND

13/12/2019

File excel số liệu
NĂM 2019

 Công khai số liệu Dự toán Ngân sách 
(Gồm số liệu trình Hội đồng nhân dân và số liệu đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

46/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

47/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019


48/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

49/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND 

25/12/2018

File excel số liệu

5

Dự ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 toán chi

2019

50/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

2019

51/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

52/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

53/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019

2019

54/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019

2019

55/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019

2019

56/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

2019

57/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

2019

58/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệuDANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2018

2018

46/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018

2018

47/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018


48/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018

2018

49/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

5

Dự ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018

2018

50/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018

2018

51/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018

2018

52/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018

2018

53/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019

2018

54/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019

2018

55/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018

2018

56/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018

2018

57/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018

2018

58/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu