1. Giới thiệu sơ lược về sự hình thành và phát triển của cơ quan

- Sở tài chính tỉnh Sơn La đượcthành lập ngày: 28/8/1963
- Địa điểm trụ sở: Số 15, đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, dưới sựlãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tàichính, sở Tài chính tỉnh Sơn La luôn không ngừng nỗ lực cố gắng hết mình phấnđấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm luôn được UBND tỉnh tặngCờ thi đua dẫn đầu Khối tổng hợp, tặng bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

2.1- Vị trí và chức năng

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

2.2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

2.2.1- Văn phòng sở:

(1) Ban hành các quyết định để chỉ đạo, điều hành công việc có hiệu quả; tổng hợp xây dựng và đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008;
(2). Tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thi đua - khen thưởng. 
(3). Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;
(4). Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
(5). Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
(6). Bảo đảm các điều kiện vật chất theo tiêu chuẩn chế độ về tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo và cán bộ công chức trong cơ quan làm việc hiệu quả;
(7). Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được phê duyệt; bố trí, sắp xếp lịch họp và thông báo nội dung họp hàng tháng của cơ quan;
(8). Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Sở; 
(9). Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc tới các phòng thuộc Sở;
(10). Tham mưu quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;
(11). Xây dựng và tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức - hoạt động, các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở và các phòng thuộc Sở; 
(12). Làm đầu mối và phối hợp với các phòng thuộc Sở trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc với công dân và tổ chức (theo Quy chế “một cửa” đã ban hành); Tổ chức, theo dõi, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;
(13). Thẩm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở. Tổ chức, quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật của Sở theo quy định của nhà nước; cập nhật, theo dõi các văn bản, tài liệu công văn đi, đến;
(14). Quản trị - tài vụ: thực hiện chế độ báo cáo thống kê - kế toán theo quy định; triển khai công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của cơ quan; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; 
(15). Lập kế hoạch thu - chi tài chính hàng tháng, quý, năm của cơ quan; theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách, chế độ, nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ công khai tài chính của cơ quan theo quy định hiện hành;
(16). Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước. Quản lý, theo dõi và báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở; 
(17). Thực hiện, quản lý công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định;
(18). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2.2- Thanh tra sở:

(1). Thực hiện thanh tra tài chính đối với các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của sở Tài chính;
(2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh thanh tra Sở;
(3). Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, tài sản nhà nước, kế toán. 
(4). Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ không phù hợp qua công tác thanh tra tài chính;
(5). Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; 
(6). Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân;
(7). Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật; 
(9). Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực giá;
(10). Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế;
(11). Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; 
(12). Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở;
(13). Tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh;
(14). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2.3- Phòng Quản lý ngân sách:

(1). Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính ngân sách;
- Dự thảo chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của tỉnh; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách của tỉnh; 
- Dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của tỉnh; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
  (2). Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách;
(3). Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân sách; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ tài chính - ngân sách của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;
(4). Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;
- Thực hiện thẩm định dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị liên quan và dự toán ngân sách các huyện, thành phố; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định;
- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cơ quan, đơn vị liên quan, huyện, thành phố; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;
- Thẩm định, xét duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước của các huyện, thành phố; quyết toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách địa phương hằng năm trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;
- Nhập dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định.
(5). Quản lý Quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;
(6). Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; 
(7). Tham mưu cho Giám đốc sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh; 
(8). Giúp Giám đốc sở tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn;
(9). Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc khối huyện, thành phố;
(11). Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
(12). Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh;
(14). Thẩm định và trình UBND tỉnh xử lý các trường hợp hoàn trả tiền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật NSNN; 
(15). Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định, phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới;
(16). Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị Tài chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quản lý vận hành mạng máy tính của Sở; 
(17). Tiếp nhận việc quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông - Trung tâm truyền thông của tỉnh (nút mạng này thuộc hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính hiện đang đặt tại Kho Bạc Tỉnh);
(18). Đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính; Chủ trì triển khai và xử lý các vấn đề có liên quan đến việc vận hành hệ thống Tabmis. 
       (19). Thực hiện công tác thống kê tài chính và phân tích dự báo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách; tham mưu chủ trì công tác công bố số liệu, cung cấp thông tin thống kê tài chính; Tham mưu xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài chính; hướng dẫn, giám sát việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị thuộc Sở Tài chính.
(20). Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị CSDL và các chương trình ứng dụng;
(21). Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp chuyển giao các ứng dụng cho các đơn vị tài chính cấp huyện, xã tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống đơn vị tài chính của tỉnh;
(22).  Phối hợp với Văn phòng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, phân phối vật tư, trang thiết bị thay thế, phục vụ công tác quản lý, điều hành ứng dụng tại đơn vị;
(23). Triển khai ứng dụng CNTT và kế hoạch phát triển CNTT của ngành Tài chính ở địa phương (bao gồm: Sở Tài chính, phòng TCKH các huyện, thành phố, bộ phận kế toán tài chính cấp xã);
(24). Tập huấn, triển khai các phần mềm ứng dụng cho các đơn vị trong ngành Tài chính, các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho các phần mềm ứng dụng được hoạt động liên tục;
(25). Cấp mã số cho đơn vị sử dụng ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
(26). Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính và của pháp luật.
(27). Thực hiện xử lý vi phạm lĩnh vực công nghệ thông tin;
(28). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2.4- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp:

(1). Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ chi NSNN đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chính sách chi NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
(2). Dự thảo các văn bản quản lý về tài chính đối với hoạt động của các quỹ thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp theo phân công của Giám đốc Sở; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
(3). Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
(4). Tham gia với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển và các đề án thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp;
(5). Thực hiện quản lý NSNN
- Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội đặc thù ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý;
- Đề xuất phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh, thẩm tra việc phân bổ dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; thẩm tra việc phân bổ, giao dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội đặc thù ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý;
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; việc thực hiện kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội đặc thù ở tỉnh thuộc phạm vị quản lý;
- Đề xuất bổ sung, điều chỉnh, chuyển số dư dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi quản lý; bổ sung, điều chỉnh kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội đặc thù khối tỉnh theo quy định;
- Thẩm định và đề xuất việc thông báo kết quả thẩm định quyết toán thu, chi NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; xét duyệt và đề xuất việc thông báo kết quả xét duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối tỉnh thuộc phạm vi quản lý; Tổng hợp báo cáo quyết toán các đơn vị dự toán khối tỉnh;
- Thực hiện quản lý về tài chính đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia theo phân công của Giám đốc Sở;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở Tài chính trong việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị cụ thể về tài chính của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra,… đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở Tài chính thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chi hành chính, sự nghiệp;
- Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 4 trên hệ thống Tabmis, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý;
(6). Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu, chi phí, lệ phí và các khoản thu khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; thực hiện theo dõi xử lý chi phí phát sinh trong việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;
(7). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

2.2.5- Phòng Tài chính đầu tư:

(1). Tham mưu cho Giám đốc sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thẩm tra việc phân bổ vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trước khi trình UBND tỉnh giao kế hoạch vốn cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đối với nguồn vốn thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
(2).  Tham mưu cho Giám đốc sở tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Đầu tư công;
(3). Hằng năm, thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ODA (nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức); nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ gửi phòng Ngân sách để tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Ngân sách; xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hoà vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương; 
     (4). Thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án, công trình hoàn thành sử dụng vốn ODA, vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác theo phân cấp; 
(5). Hàng năm, báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong toàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định; 
(6). Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư, kiểm tra (định kì hoặc đột xuất) tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;
(7). Phối hợp với phòng Quản lý  ngân sách nhập dự toán chi đầu tư  xây dựng cơ bản phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp 4 vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc) theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển đầu năm; dự toán giao bổ sung; điều chỉnh trong năm của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý;
(8). Tham gia với các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh về quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh;
(9). Giúp Giám đốc sở tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý nhà nước về tài chính đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh;
(10). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2.2.6- Phòng Tài chính doanh nghiệp:

(1). Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
(2). Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
(3). Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(4). Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Pháp luật;
(5). Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
(6). Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
(7). Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính;
(8). Thực hiện thẩm định, cấp phát kinh phí hỗ trợ chính sách cấp bù miễn thủy lợi phí; Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc t6hieeur số theo quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 210/20136/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ;
(9). Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;
(10). Quản lý Nhà nước về tài chính đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật;
(11). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

2.2.7- Phòng Quản lý giá và công sản:

(1) Về quản lý giá và thẩm định giá
- Tham mưu cho Giám đốc sở phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất;
- Thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, giá tính thuế tài nguyên; là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, có trách nhiệm tổ chức thẩm định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất;
-  Xác định và tham mưu cho Giám đốc sở trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê;
- Tham mưu ban hành theo thẩm quyền định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm;
- Tham mưu cho Giám đốc sở trình UBND tỉnh quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;
- Tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trong phạm vi địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
- Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh;
- Tham gia phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng làm cơ sở để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình;
- Phối hợp cùng các ngành chức năng khi có yêu cầu trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra giá trên địa bàn;
(2).  Về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương
- Tham mưu cho Giám đốc sở trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
- Tham mưu trình UBND tỉnh điều chuyển, thanh lý, chuyển đổi hình thức sở hữu, xử lý tài sản nhà nước đối với ô tô, nhà đất, trụ sở làm việc và các tài sản khác thuộc địa phương quản lý theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh; Thẩm định việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung đúng quy định;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc); đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;
    - Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước theo quy định đối với tài sản công và chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với phòng nghiệp vụ Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn và phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ đăng ký kê khai tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.